Kunnanhallitus, kokous 24.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 136 Lausunto Varsinais-Suomen ja Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmista

AurDno-2020-321

Valmistelija

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Perustelut

Varsinais-Suomen ja Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmien päivitystyö käynnistettiin yhteistyössä maakunnan kuntien ja ELY-keskuksen kanssa huhtikuussa 2019. Maakunnan ja kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmia on päivitetty yhteisessä prosessissa, joka on ajoittunut samaan aikaan ensimmäisen valtakunnallisen 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman ja neljän maakunnan yhteisen Etelä-Suomen liikennestrategian laatimisprosessien kanssa.

Suunnitelmien päivitysprosessissa suunnittelun taustaksi analysoitiin yhteiskunnan muutostekijöiden, kuten talouden ja elinkeinorakenteen, väestönkehityksen ja kaupungistumisen sekä työssäkäynnin, vapaa-ajan ja elämäntapojen muutosten kehityssuuntia ja vaikutuksia liikennejärjestelmään mm. skenaario- ja Turun seudun liikennemallitarkastelujen avulla.

Molemmista suunnitelmista on laadittu erilliset raporttiluonnokset, jotka sisältävät toimintaympäristökuvauksen, tavoitteet, kehittämisteemat ja toimenpideohjelmat. Koko maakunnan kattavassa Varsinais-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelmassa käsitellään sekä maakunnan sisäisiä, että ulkoisia yhteyksiä ja suunnitelmassa on määritelty maakunnan, sen elinkeinoelämän ja asukkaiden tulevaisuuden kannalta keskeiset kehittämistarpeet.

Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma tarkentaa maakunnallista suunnitelmaa ja käsittelee tarkemmin Turun seudun rakennemallialueen 13 kunnan alueen sisäistä liikennejärjestelmää ja sen erityiskysymyksiä kuten jalankulku- pyöräily- ja joukkoliikennekaupungin kehittämistä. Turun kaupunkiseudun MAL-sopimuksen liikenteen toimenpiteet perustuvat Turun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman valmisteluun ja priorisointiin.

Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma on laadittu Turun kaupunkiseudun kuntien (ml Auran kunta) rakennemallialueelle. Vuonna 2012 hyväksytyssä rakennemallityössä on kuvattu alueen maankäytön tavoitetila ja kehittämisperiaatteet vuoteen 2035 ulottuvalla aikajänteellä. Liikennejärjestelmäsuunnitelmien päivitystyö kytkeytyy myös yhtä aikaa valmisteltuihin Turun kaupunkiseudun MAL-sopimukseen, Varsinais-Suomen ilmastotiekarttaan ja neljän maakunnan yhteiseen Etelä-Suomen liikennestrategiaan.

Turun kaupunkiseudun liikennenjärjestelmäsuunnitelman lähtökohtina ovat olleet liikennejärjestelmän toimivuutta, arjen toimintojen sujuvuutta, liikenteen päästöjen vähentämistä, sekä kestävän ja turvallisen liikenteen edistämistä koskevien tavoitteiden edistäminen. Suunnitelmassa on määritelty rakennemallialueen elinkeinolämän tarpeiden ja asukkaiden arjen sujuvuuden kannalta keskeisiä kehittämistarpeita, joiden toteutumista edistetään jatkuvalla liikennejärjestelmätyöllä.

Tavoitteena on, että maakuntahallitus hyväksyy Varsinais-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelman lausuntokierroksen jälkeen ja merkitsee samalla tiedoksi sitä tarkentavan Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman. Vastaavasti Turun kaupunkiseudun kunnat hyväksyvät kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman ja merkitsevät tiedoksi sen taustalla olevan Varsinais-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelman. Lausuntoja pyydetään 11.9.2020 mennessä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että laaditut suunnitelmaluonnokset ovat sisällöltään kattavat eikä sillä ole huomautettavaa suunnitelman tavoitteisiin ja kehittämisteemoihin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimiellisesti.

Tiedoksi

kirjaamo@varsinais-suomi.fi

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.