Kunnanhallitus, kokous 24.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 143 Täyttölupa perhetyöntekijän tehtävään

AurDno-2020-346

Valmistelija

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

Perhetyöntekijä Minna Huhtaniemi on irtisanoutunut vakinaisesta tehtävästään siten, että hänen työsuhteensa viimeinen päivä on 11.09.2020.

Perhetyö vaikuttaa lapsiperheiden hyvinvointiin tukemalla tavoitteellisella perhetyöllä lapsia, nuoria ja lapsiperheitä arjen ongelmissa sosiaalisen tuen, kuntoutuksen ja aktivoinnin avulla.

Perhetyöntekijä toimii perustason käytännön työssä, jolla ehkäistään haastavampien ongelmien syntyä sekä lasten, nuorten ja perheiden syrjäytymistä. Kunnassa on ainoastaan yksi perhetyöntekijän tehtävä.

Perhetyöntekijän tehtäviin kuuluu:

  • ohjaa, tukee ja neuvoo lapsia, nuoria ja perheitä heidän omissa toimintaympäristöissään ja perheiden kotona
  •  auttaa perheitä heidän ongelmissaan toimimalla yhdessä heidän kanssaan
  •  sosiaalihuoltolain mukainen ennalta ehkäievä perhetyö 
  •  lastensuojelun korjaava perhetyö, jonka perustehtävänä on lapsiperheiden tukeminen ja kuntouttaminen vaikeissa elämäntilanteissa.
  •  yhteistyötahojen (esim. neuvola, päivähoito, koulut) kanssa tehtävä työ
  •  tarvittaessa toimiminen sosiaalityöntekijän tai perheohjaajan työparina
  •  lapsiperheiden sosialihuoltolain mukainen sekä ennalta ehkäisevä että korjaava kotipalvelutyö.

Perhetyöntekijän tehtävän täyttäminen on välttämätöntä lakisääteisten sosiaalipalvelujen toteuttamiseksi. 

Avohuollon tukitoimien piirissä on noin 50 lasta, ja intensiivisen tuen piiriin voidaan ottaa noin 6 perhettä kerrallaaan.

Kunnanhallitukselta pyydetään lupaa täyttää perhetyöntekijän vakinainen tehtävä 14.09.2020 lukien.

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan perhetyöntekijän toimeen 14.9.2020 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimiellisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.