Kunnanhallitus, kokous 26.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 183 Leader-rahoituksen jatkoaika vuosille 2021-2022

AurDno-2020-446

Perustelut

Maa- ja metsätalousministeriö on ilmoittanut ELY-keskuksille ja Leader-ryhmille, että Maaseutuohjelman ohjelmakauden 2014–2020 toteuttamista jatketaan vielä ainakin yksi ylimääräinen vuosi, hyvin todennäköisesti kaksi vuotta. Käytännössä tämä tarkoitta sitä, että käyttöön tulevat nk. siirtymäkauden varat. Niiden avulla ELY-keskukset ja Leader-ryhmät rahoittavat yleishyödyllisiä hankkeita sekä yritystukia nykyisillä ehdoilla ja hankemuodoilla vuoden 2022 loppuun.

Huolimatta koronaepidemian aiheuttamista monista ongelmista ovat Jokivarsikumppanien alueen yhdistykset ja yritykset aktiivisesti kysyneet mahdollisuuksia Leader-tukien saamiseen. Jokivarsikumppanien rahoituskiintiö vuosille 2014–2020 onkin käytännössä käytetty kokonaan. Kesällä avoinna olleeseen, alle 10 000 euron investoinneille tarkoitettuun teemahankehakuun tuli 28 hakemusta tasaisesti koko alueelta ja niiden yhteenlasketut kustannusarviot olivat yli 200 000 euroa. Jokivarsikumppaneille on myös jätetty jo 60 000 euron edestä hankkeita odottamaan mahdollista uutta rahoitusta ja suunnittelussa on noin 40 000 euron edestä hankkeita. Mahdollisuus Leader-rahoituksen jatkumiseen seuraavat kaksi vuotta on siis tärkeää alueemme toimijoille.

Maa- ja metsätalousministeriö on avannut Leader-ryhmien siirtymäkauden rahoituksen haun. Koska kuntien rahoitusosuus on Leader-rahoituksesta 20 %, pyytää MMM Leader-ryhmiä toimittamaan haun yhteydessä myös kuntien kuntarahasitoumukset siirtymäkaudelle. Jokivarsikumppaneilla on 126 000 euroa sellaista kuntarahaa, joka on jäänyt jäljelle aikaisempien vuosien aikana. Tämän kuntarahan turvin heillä on mahdollisuus hakea 504 000 euroa EU:n ja valtion rahoitusta (jolloin kahden vuoden kokonaisrahoitus olisi 630 000 euroa). Jotta he voivat anoa MMM:ltä tuota 504 000 euron rahoitusta, tulee heidän saada kunnilta nk. kuntarahasitoumukset eli päätökset siitä, että voidaan käyttää 126 000 euron summa osana vuosien 2021–2022 siirtymäkauden rahoitusta. Kuntarahasitoumuksilla ei olisi näin ollen lainkaan vaikutusta kuntien talousarvioihin.

Alla olevasta taulukosta ilmenee, mikä kunkin alueen kunnan osuus olisi vuosien 2021–2022 kuntarahasta. Päätökset kuntarahoista tarvitaan joko 27.10. mennessä tai sitten tiedon siitä, koska päätös on mahdollista tehdä.

Leader-rahoituksella pystytään tukemaan alueen asukkaiden ja yritysten aktiivisuutta ja omatoimisuutta jotka ovat tärkeitä tekijöitä myönteisen ilmapiirin ylläpitämisessä. Alla kuntien rahoitusosuudet vuosille 2021 - 2022. Liitteessä on Auran kunnan alueella rahoiteutut hankkeet tämän toimintakauden aikana.

Kunta

Asukkaita

2021

2022

Yhteensä

Loimaa

15 875

32 170 €

12 868 €

45 039 €

Somero

8 711

17 653 €

7 061 €

24 714 €

Pöytyä

8 276

16 771 €

6 708 €

23 480 €

Aura

3 941

7 986 €

3 195 €

11 181 €

Koski Tl

2 308

4 677 €

1 871 €

6 548 €

Marttila

2 013

4 079 €

1 632 €

5 711 €

Oripää

1 329

2 693 €

1 077 €

3 770 €

Tarvasjoki (Lieto)

1 959

3 970 €

1 588 €

5 558 €

Yhteensä

44 412

90 000 €

36 000 €

126 000 €

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus päättää, että Auran kunta on mukana Leader-toiminnassa toimintaryhmän esittämällä kuntarahoituksella vuosina 2021-2022 yhteensä 11 181 eurolla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Jokivarsikumppanit

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus osoitetaan kunnanhallitukselle ja toimitetaan keskushallintoon. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi. Saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan saadun tieto saantitodistuksen osoittamana päivänä. Erillistä tiedoksisaantitodistusta käytettäessä päätöksestä katsotaan saadun tieto todistukseen merkittynä päivänä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Sähköinen asiakirja täyttää myös kirjallisen asiakirjan vaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon vaaditaan oikaisua

- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Vaatimuksen perusteineen on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksesta. Tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus ja siinä on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä saa kunnan keskushallinnosta.

Keskushallinnon yhteystiedot:
käyntiosoite Nikkarinkuja 8, Aura
postiosoite Auran kunta, PL 24, 21381 Aura
puhelinvaihde (02) 486 430
sähköposti kunta@aura.fi
avoinna ma - to klo 8.00-16.00, pe klo 8.00-14.45