Kunnanhallitus, kokous 26.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 185 Maanvuokrasopimus Auran Kuntoilijat ry

AurDno-2020-459

Valmistelija

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Perustelut

Auran Kuntoilijat ry ylläpitää ulkoilureitistöä Lahdon alueella. Reitistön parkkipaikka sijaitsee Maijantien päässä. Yhdistyksellä on toiveena rakentaa huolto- ja varastorakennus Maijantien parkkipaikan viereiselle alueelle. Alue rajautuu Meerinpolun varteen asemakaava-alueen ulkopuolelle. Alue on Auran kunnan omistuksesta ja siitä vuokrattaisiin n. 1 700 neliön alue Auran Kuntoilijat ry:lle. Rakennukseen sjoitettaisiin mm. reitistön kunnossapitoon ja ladun tekoon tarvittavat koneet ja laitteet. Huoltorakennuksen myötä alue siistiytyisi ja koneiden, laitteiden ja tavaroiden säilytys olisi turvallista. Maanvuokrasopimuksessa edellytetään, että rakennettava rakennus soveltuu ympäristöön, alue pidetään siistinä ja toiminta ei saa aiheuttaa haittaa viereiselle asuinalueelle. Sopimuksen pituus on 30 vuotta ja vuotuinen vuokra 100 euroa. Vuokrasopimus liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan vuokrasopimuksen, valtuuttaa kunnanjohtajan tekemään siihen tarvittaessa pieniä muutoksia ja allekirjoittamaan sopimuksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus osoitetaan kunnanhallitukselle ja toimitetaan keskushallintoon. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi. Saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan saadun tieto saantitodistuksen osoittamana päivänä. Erillistä tiedoksisaantitodistusta käytettäessä päätöksestä katsotaan saadun tieto todistukseen merkittynä päivänä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Sähköinen asiakirja täyttää myös kirjallisen asiakirjan vaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon vaaditaan oikaisua

- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Vaatimuksen perusteineen on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksesta. Tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus ja siinä on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä saa kunnan keskushallinnosta.

Keskushallinnon yhteystiedot:
käyntiosoite Nikkarinkuja 8, Aura
postiosoite Auran kunta, PL 24, 21381 Aura
puhelinvaihde (02) 486 430
sähköposti kunta@aura.fi
avoinna ma - to klo 8.00-16.00, pe klo 8.00-14.45