Kunnanhallitus, kokous 26.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 187 Nuorisokortti 2.0 - seutukunnallinen digihanke

AurDno-2020-436

Valmistelija

  • Marjaana Tamminen, Vapaa-aikasihteeri, marjaana.tamminen@aura.fi

Perustelut

Valtion talousarviossa on 10 miljoonan euron määräraha, josta voidaan myöntää avustusta kunnille ja kuntayhtymille digitalisaatiota edistäviin hankkeisiin. Avustusta voi hakea vuonna 2020 kuntien päätöksenteon, hallinnon ja kuntademokratian digitalisaation sekä etätyökäytäntöjen ja digitaalisten palveluiden kehittämiseen. Avustus on tarkoitettu kuntien hankkeisiin, joilla edistetään digitalisaatiota ja sen edellyttämää toiminnan muutosta ja juurtumista pysyviksi ja entistä paremmiksi käytännöiksi. Sitä voi hakea esimerkiksi kunnan järjestämien palvelujen digitalisaatioon kuten kulttuuri-, nuoriso-, liikuntatoimen ja vapaa-ajan palvelujen digitalisaatioon.

Valtionavustusta myönnetään vain hankkeisiin, jotka useammat kunnat toteuttavat yhdessä. Avustusta voi saada enintään 85 prosenttia hankkeen valtioavustukseen oikeuttavista arvonlisäverottomista kustannuksista. Hankkeella on toteutusaikaa lokakuuhun 2022 saakka.

Uutta nuorisokorttisovellusta on kehittämässä koko Loimaan seutukunta eli Loimaa, Aura, Pöytyä, Koski Tl, Marttila ja Oripää yhteistyössä Kuntien Tieran kanssa. Omavastuuosuus (15 %) tulee jakautumaan näiden kuntien kesken asukasluvun mukaisesti. Omavastuuosuus pyritään kattamaan ensisijaisesti henkilöstön työpanoksella eikä näin ollen vaadi määrärahan varaamista hankkeeseen erikseen.

Nykyinen käytössä oleva Auran nuorisokortti on muovinen kortti, jota haetaan paperisella lomakkeella. Nuorisokortti on Kulttuurisen Nuorisokahvila Cafescon ja Auran vapaa-aikatoimen muihin lasten ja nuorten palveluihin osallistuvan asiakkaan oma kortti. Nuorisokortti tulee olla jokaisella säännölliseen toimintaan, tai vapaa-aikatoimen järjestämälle yksittäiselle retkelle, osallistuvalla lapsella ja alaikäisellä nuorella. Nuorisokortti on henkilökohtainen ja maksuton. Nuorisokortin hankinnan yhteydessä kerättyjen tietojen on tarkoitus mahdollistaa vapaa-aikatoimen henkilökunnan yhteydenpito lapseen / nuoreen ja huoltajaan / huoltajiin. Hakemuksen yhteydessä annetut tiedot ovat luottamuksellisia. Tietoja ei välitetä kolmansille osapuolille.

Jatkossa seutukunnan yhteinen nuorisokorttisovellus tarjoaa monipuolisesti etuja laajemmalla alueella ja mahdollistaa laajemman yhteistyön nuorisotyöntekijöiden kesken nuorten liikkuessa eri kuntien välillä. Keskeistä hankkeessa on nuorten osallistaminen uuden teknologian tarjoamia mahdollisuuksia hyödyntäen saaden käytön piiriin myös ne nuoret, jotka tällä hetkellä jäävät syystä tai toisesta palvelujen ulkopuolelle. Työkaluna on älypuhelimessa toimiva nuorisokorttisovellus (Nuorisokortti 2.0), joka kulkee aina kohdehenkilön mukana. Nuorisokortti 2.0 mahdollistaa niin nuoren tunnistamisen hänen tullessaan nuorisotaloon kuin erilaisten palvelujen käytön aktivoimisenkin, olivatpa palvelut sitten nuorisotalossa, muualla kunnan palveluverkossa tai digitaalisina palveluina verkossa. Hankkeen toteutusaikataulu on karkeasti 01/ 2021–10 /2022. Liitteenä hankehakemus.

Hakiessaan kunnat sitoutuvat noudattamaan valtionavustuslakia (688/2001) sekä valtioneuvoston asetuksessa ja avustuksen hakukirjeessä mainittuja avustuksen käytön ehtoja. Lisäksi kunnat sitoutuvat osallistumaan valtiovarainministeriön verkostotyöhön ja raportoimaan edistymistä valtion Hankesalkku-välineellä avustuspäätöksessä määriteltävinä ajankohtina.

Auran kunnan hallintosääntö 23§: Kunnanhallituksen tehtävät ja toimivalta, kohta 30, kunnanhallitus päättää: EU- tai muihin ylikunnallisiin hankkeisiin osallistumisesta.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Auran kunnanhallitus hyväksyy seutukunnalliseen Nuorisokortti 2.0 digihankkeeseen mukaan lähtemisen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Loimaan kaupunki, vapaa-aikatoimi

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus osoitetaan kunnanhallitukselle ja toimitetaan keskushallintoon. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi. Saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan saadun tieto saantitodistuksen osoittamana päivänä. Erillistä tiedoksisaantitodistusta käytettäessä päätöksestä katsotaan saadun tieto todistukseen merkittynä päivänä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Sähköinen asiakirja täyttää myös kirjallisen asiakirjan vaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon vaaditaan oikaisua

- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Vaatimuksen perusteineen on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksesta. Tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus ja siinä on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä saa kunnan keskushallinnosta.

Keskushallinnon yhteystiedot:
käyntiosoite Nikkarinkuja 8, Aura
postiosoite Auran kunta, PL 24, 21381 Aura
puhelinvaihde (02) 486 430
sähköposti kunta@aura.fi
avoinna ma - to klo 8.00-16.00, pe klo 8.00-14.45