Kunnanhallitus, kokous 26.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 186 Nuorisotyön maakunnallinen koordinointi -hanke

AurDno-2020-437

Valmistelija

  • Marjaana Tamminen, Vapaa-aikasihteeri, marjaana.tamminen@aura.fi

Perustelut

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa nuorisotyön ammatillisuutta alueellisesti ja sen avulla parantaa nuorten elinoloja. Tavoitetta edistetään maakunnallisissa nuorisotyön verkostoissa. Hankkeelle palkattava projektipäällikkö koordinoi ja kehittää olemassa olevia verkostoja sekä tukee uusien verkostojen käynnistämistä. Esimerkkejä yhteistyöverkostoista, joissa vahvistetaan ammatillista osaamista ovat mm. jalkautuva nuorisotyö, koulussa tehtävä nuorisotyö, nuorisotyön dokumentointi, nuva-ohjaajat, pienen kunnan moniottelijat ja verkossa tapahtuva nuorisotyö. Turun kaupunki vastaa hankkeen yleis-, talous- ja henkilöhallinnoinnista. Turku vastaa kustannusseurannasta ja laskutuksesta. Hankkeen toteutusaika: 1.1.2021 - 31.12.2021. Liitteenä olevan sopimuksen tarkoituksena on sopia Turun kaupungin ja hankkeeseen osallistuvan seutukunnan välisestä yhteistyöstä hankkeen toteuttamiseksi. 

Hankkeen rahoitus: Hankkeen budjetista noin 50 % rahoitetaan LSAVI:sta haettavalla Nuorisoalan alueellisen ja paikallisen toiminnan kehittämiseen tarkoitetulla avustuksella ja noin 50 % maakunnan kuntien maksuosuuksina. Kuntien maksuosuuksien jako on asukaslukuun suhteutettuna. Auran kunnan omaksuosuus 400€ (0-5000asukasta).

Auran kunnan hallintosääntö 23§: Kunnanhallituksen tehtävät ja toimivalta, kohta 30, kunnanhallitus päättää: EU- tai muihin ylikunnallisiin hankkeisiin osallistumisesta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Auran kunnanhallitus hyväksyy yhteistyöhankkeeseen mukaan lähtemisen. Kunnan omavastuuosuus 400e on varattu vapaa-aikatoimen talousarvioon 2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Turun kaupunki, vapaa-aikatoimi

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus osoitetaan kunnanhallitukselle ja toimitetaan keskushallintoon. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi. Saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan saadun tieto saantitodistuksen osoittamana päivänä. Erillistä tiedoksisaantitodistusta käytettäessä päätöksestä katsotaan saadun tieto todistukseen merkittynä päivänä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Sähköinen asiakirja täyttää myös kirjallisen asiakirjan vaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon vaaditaan oikaisua

- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Vaatimuksen perusteineen on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksesta. Tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus ja siinä on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä saa kunnan keskushallinnosta.

Keskushallinnon yhteystiedot:
käyntiosoite Nikkarinkuja 8, Aura
postiosoite Auran kunta, PL 24, 21381 Aura
puhelinvaihde (02) 486 430
sähköposti kunta@aura.fi
avoinna ma - to klo 8.00-16.00, pe klo 8.00-14.45