Kunnanhallitus, kokous 26.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Auran liikuntapuisto -hanke

AurDno-2018-21

Valmistelija

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Perustelut

Kunnassa on valmisteltu leader-hanketta, jossa kunnantalon viereiselle viheralueelle rakennettaisiin liikuntapuisto, joka mahdollista eri-ikäisten kuntalaisten aktiivisen vapaa-ajan harrastamisen. Liikuntapuistohanke sisältää monitoimikentän, boccia/petanque-kentän ja ulkokuntoiluvälineryhmän. Hankkeessa myös valaistaisiin alueella jo oleva muistomerkki ja Veteraanikivi. Alueen vieressä sijaitsevaan Yhdystien ylikulkusiltaan rakennettaisiin erillinen valotaide-elementti. Alueen viihtyvyyttä lisättäisiin ja kokonaisilmettä yhtenäistettäisiin istutuksilla, penkeillä ja valaistuksella.

Alueelle rakennettava monitoimikenttä on kooltaan 20x40 metriä. Kentän molempiin päihin tulee päädyt, joissa on sekä jalkapallomaali että koripalloteline. Pintakerrokseksi tulee kunnan aiemmin hankkima käytetty tekonurmi. Talvisin kenttä palvelee vapaan luistelun kenttänä. Monitoimikentän viereen rakennetaan erillinen boccia/petanque-kenttä kooltaan 8x15 metriä. Samoin monitoimikentän viereen rakennetaan alue ulkoliikuntavälineille, johon on suunniteltu tulevan lihaskunto- ja venytyslaitteita. Laitteet on mietitty niin, että ne soveltuvat kaikkien ikäryhmien käyttöön ja kunnon ylläpitoon. Välineet ovat lisäksi soveltuvia ympärivuotiseen käyttöön. Valaistuksella, istutuksilla ja penkeillä tavoitellaan alueen yleisen viihtyvyyden parantamista.

Hankkeen kustannusarvio on 113 000 euroa, josta osa on talkootyötä. Kunta on talousarviossaan varautunut erillisen tekonurmikentän tekemiseen 50 000 euron määrärahalla. Investoihankkeen leader-tuki on kunnille 50%:a hankkeen kokonaiskustannuksista.

Yhdessä alueella jo olevan minigolf-radan ja leikkikentän kanssa alue muodostaa kaikille kuntalaisille soveltuvan elämänkaaripuiston aktiiviseen liikkumiseen ja vapaa-aikaan. Toteutuessaan hanke luo Auran kunnan keskustaan vetovoimaisen alueen, joka luo edellytyksiä erilaisen ikäryhmien sosiaaliseen kanssakäymiseen liikuntaharrastusten avulla. Eri yhdistysten ja ryhmien toimijoiden kanssa käydyissä keskusteluissa on selkeästi tullut esille sekä tarve monipuoliselle liikuntapuistolle että kuntalaisten vapaamuotoiselle kohtaamispaikalle, jossa kaikki pikkulapsista senioreihin voivat viettää aikaa, olla yhdessä ja kokea erilaisia liikkumisen muotoja.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä edellä esitetyn Auran liikuntapuisto -hankkeen sekä hankkeen kustannusarvion ja hakea sille Leader-rahoitusta Varsinais-Suomen Jokivarsikumppaneilta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus osoitetaan kunnanhallitukselle ja toimitetaan keskushallintoon. Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi. Saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan saadun tieto saantitodistuksen osoittamana päivänä. Erillistä tiedoksisaantitodistusta käytettäessä päätöksestä katsotaan saadun tieto todistukseen merkittynä päivänä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Sähköinen asiakirja täyttää myös kirjallisen asiakirjan vaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon vaaditaan oikaisua

.- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Vaatimuksen perusteineen on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksesta. Tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus ja siinä on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä saa kunnan keskushallinnosta.

Keskushallinnon yhteystiedot:
käyntiosoite Nikkarinkuja 8, Aura
postiosoite Auran kunnanhallitus, PL 24, 21381 Aura
puhelinvaihde (02) 486 430
sähköposti kunta@aura.fi
avoinna ma - to klo 8.00-16.00, pe klo 8.00-15.15