Kunnanhallitus, kokous 26.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Etuosto-oikeuden käyttäminen Auran keskustan kiinteistöissä Omakoti, Riihipelto, Riihipelto I ja Aurala

AurDno-2018-26

Valmistelija

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Perustelut

Auran kunnalle on saapunut kiinteistönluovutusilmoitus koskien 5.3.2018 vahvistettua neljän kiinteistön kauppaa, joiden pinta-ala on yhteensä 14 670 m2. Kaupan kohteena ovat seuraavat Auran kunnassa sijaitsevat tilat: Omakoti (19-423-1-574), Riihipelto (19-423-2-274), Riihipelto I (19-423-1-575) ja Aurala (19-423-3-159). Luovuttajana kaupassa on ollut Sagax Temple Portfolio 3 Oy ja luovutuksen saajana perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun Ahti Luippa, Reima Toropainen, Vesa Rantanen, Marko Virta, Timo Arojoki ja Jussi Eloranta. Kauppahinta on 125 000 euroa.

Etuostolain 1 §:n mukaan kunnalla on etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa. Etuosto-oikeutta voidaan käyttää maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Luovutuksen tulee käsittää vähintään 5 000 m2. Etuosto-oikeudella tarkoitetaan kunnan oikeutta lunastaa myyty kiinteistö. Etuosto-oikeuden käyttämisellä (etuostolla), sitten kun se on loppuun saatettu, kunnan katsotaan tulleen kaupantekohetkellä luovutuskirjassa ilmoitetun ostajan sijaan kaupassa sovituilla ehdoilla. Kun etuosto on loppuun saatettu, on kunnan korvattava kaupan johdosta syntyneet rahoitus- ja muut tarpeelliset kustannukset. Sama koskee kiinteistön hallinnasta, hoidosta ja kunnossapidosta aiheutuneita tarpeellisia kustannuksia.

Kunta on 13.3.2018 lähettänyt etuostolain 2 §:n mukaisen kehotuksen, jossa myyjää pyydetään ilmoittamaan kunnalle kaikki kaupan ehdot, myös sellaiset mahdolliset ehdot, jotka eivät käy ilmi kauppakirjasta. Kunta on samana päivänä saanut kaikki kauppa koskevat tiedot ja dokumentit myyjältä. Kunnanjohtaja on pyytänyt asianajaja Anna Oksaselta Asianajotoimisto Lukander Ruohola HTOsta lausuntoa kauppakirjasta ja siihen kirjatuista kaupan ehdoista. Anna Oksanen ei ole löytänyt mitään erityistä kaupan ehdoista tai kohteesta, mutta pyytää kiinnittämään huomiota kaupan kohteen kuntoon ja maaperän mahdolliseen pilaantumiseen, jotka seikat sinällään ovat olleet jo kunnan tiedossa.

Jos kunta päättää käyttää etuosto-oikeuttaan myytyyn kiinteistöön, sen tulee kirjallisesti ilmoittaa tästä ostajalle, myyjälle ja sille kirjaamisviranomaiselle, jonka toimialueella kiinteistö on. Päätös on tehtävä ja siitä ilmoitettava kirjaamisviranomaiselle kolmen kuukauden kuluessa luovutuskirjan oikeaksi todistamisesta. Päätös on annettava viivytyksettä todisteellisena tiedoksiantona tiedoksi ostajalle ja myyjälle siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään.

Etuostolain mukaan kunnalle kuuluvat etuostolain mukaiset tehtävät hoitaa kunnanhallitus. Kokouksessa on nähtävillä kaikki kauppaan liittyvät dokumentit.

Perustelut etuosto-oikeuden käyttämiselle:

Etuosto-oikeuden käytön perusteena on etuostolain 1 §:n mukainen maan hankkiminen yhdyskuntarakentamista varten. Kaupan kohde sijaitsee asemakaava-alueella aivan kunnan keskustassa. Kunta tarvitsee kaupan kohteena olevan alueen asuinrakentamisen sekä julkisten palveluiden ja muiden keskustatoimintojen rakentamisen alueeksi. Kaupan kohteen maapinta-alasta noin puolet on nykyisen asemakaavan mukaisesti yleisiä VP-, VL- sekä liikenne- ja katualueita, jotka kunnan tulisi joka tapauksessa hankkia omistukseensa. Alueen kaava on tietyiltä osin vanhentunut ja sen päivittämisessä on otettava huomioon taajamarakenteen eheyttämisen ja tiivistämisen tarpeet sekä raideliikenteen mahdollisuuksien tuleva turvaaminen. Etuosto-oikeuden käytöllä turvataan kunnan maankäytön suunnitelmallinen toteuttaminen keskustan kehittämisen osalta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus päättää käyttää edellä esitettyjen  ja etuostolain 1 §:n perusteiden mukaisesti etuosto-oikeutta 5.3.2018 tehdyssä seuraavia tiloja koskevassa kiinteistökaupassa Omakoti (19-423-1-574), Riihipelto (19-423-2-274), Riihipelto I (19-423-1-575) ja Aurala (19-423-3-159).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Tehdystä päätöksestä saa tehdä kirjallisen hallintovalituksen se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
Valitus tehdään 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Turun hallinto-oikeudelle, jonka yhteystiedot ovat:


- käynti- ja postiosoite Sairashuoneenkatu 2-4, 20101 Turku
- puhelinvaihde 029 5642410
- sähköposti turku.hao@oikeus.fi
- aukioloaika ma-pe klo 8.00-16.15
 

Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- valittajan nimi, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero, johon valittajalle
voidaan toimittaa asiaa koskevat ilmoitukset
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirjelmä on valittajan tai kirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava.
Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös
laatijan asuinkunta.

Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon valittamalla
haetaan muutosta, selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä asiakirjat,
joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.
Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhunnusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen
jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin
välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille
valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Hallintovalitus on tehtävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta
sitä päivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä
tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen
merkittynä aikana.

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Auran kunnan kirjaamosta:

Postiosoite: PL 24, 21381 Aura

Käyntiosoite: Nikkarinkuja 8

Sähköpostiosoite: kunta@aura.fi

Puhelin: 02 - 486 430