Kunnanhallitus, kokous 26.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Määräaikaisen huoltomiehen työsuhteen jatkaminen

AurDno-2018-17

Perustelut

Teknisessä toimessa on ollut palkattuna määräaikainen huoltomies 18.1.2017 - 31.3.2018. Hänen tehtäviinsä on kuulunut kunnan kiinteistöihin kohdistuneiden korjausten toteuttaminen. Korjaukset ovat olleet akuutteja, eikä niitä ole teknisen toimen vakituisilla resursseilla pystytty hoitamaan.

Nyt teknisessä toimessa on tarve jatkaa työsuhdetta (01.04.2018 – 31.08.2018) sisältäen seuraavat yksittäiset korjaustyöt

  • Paloaseman ja Tilhelän muutostyöt
  • Monitoimikentän perustustyöt
  • Yhtenäiskoulun ikkunoiden korjaus ja rakenteiden tiivistys
  • Aura kk, jumppasalin julkisivun korjaustyöt
     Teknisen toimen nykyisillä resursseilla ei pystytä edellä mainittuja remontteja tekemään ja ostopalveluna remontit tulevat kalliimmaksi. Koululla tehtävät työt on järkevintä sijoittaa koulujen lomien ajanjaksolle.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan määräaikaiseen kirvesmiehen tehtävään ajalle 1.4. - 31.8.2018. Tehtävä on määräaikainen, koska tehtävät työt ovat kertaluonteisia korjauksia, rakentamisia ja muutostöitä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus osoitetaan kunnanhallitukselle ja toimitetaan keskushallintoon. Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi. Saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan saadun tieto saantitodistuksen osoittamana päivänä. Erillistä tiedoksisaantitodistusta käytettäessä päätöksestä katsotaan saadun tieto todistukseen merkittynä päivänä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Sähköinen asiakirja täyttää myös kirjallisen asiakirjan vaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon vaaditaan oikaisua

.- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Vaatimuksen perusteineen on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksesta. Tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus ja siinä on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä saa kunnan keskushallinnosta.

Keskushallinnon yhteystiedot:
käyntiosoite Nikkarinkuja 8, Aura
postiosoite Auran kunnanhallitus, PL 24, 21381 Aura
puhelinvaihde (02) 486 430
sähköposti kunta@aura.fi
avoinna ma - to klo 8.00-16.00, pe klo 8.00-15.15