Kunnanhallitus, kokous 27.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 106 Kunnan johtoryhmän jäsenten palkkauksen tarkistaminen

AurDno-2019-240

Perustelut

Kunnan johtoryhmään kuuluvat kunnanjohtajan lisäksi hallintojohtaja, sosiaalijohtaja, tekninen johtaja ja elinkeinoasiantuntija. Johtoryhmän jäsenten palkkoja ei ole kokonaisuutena tarkasteltu 2010-luvulla kunnanhallituksessa. Useimpien palkkoihin viran tai toimen vastaanottamisen jälkeen on lisätty ainoastaan sopimuksen mukaiset korotukset. Lisäksi elinkeinoasiantuntijan toimenkuvaa on tarkoitus muuttaa aiempaa laajemmaksi ja samalla muuttaa myös tehtävänimekettä.

Johtoryhmän jäsenten palkkauksen tarkistamista varten kerättiin naapurikunnista kuntien johtoryhmän palkkaustietoja. Tehty selvitys osoittaa, että Auran kunnan johtoryhmän jäsenten palkkataso on jäänyt jälkeen sekä seudullisesti että valtakunnallisesti. Työnantajan roolissa on huolehdittava osaavan henkilöstön palkkauksen kilpailukyvystä sekä tehtäväkohtaisen palkan vastaavuudesta työn vaativuuteen nähden. Talouden vakauttaminen, tehtävät toiminnalliset uudistukset ja jatkuva muutosjohtaminen on tehnyt toimialajohtajien työstä entistä vaativampaa ja laaja-alaisempaa. Lisäksi palkkojen tulisi olla oikeassa suhteessa organisaation sisällä siten, että kokonaisvastuu, johdettavan yksikön koko ja toiminnan laajuus huomioidaan myös palkkauksessa.

Johtoryhmän jäsenten tehtäväkohtaiset palkat ovat 24.4.2019

Hallintojohtaja 4212,47
Sosiaalijohtaja 3812,02
Tekninen johtaja 3661,30
Elinkeinoasiantuntija 3434,00

 

Lisäksi hallintojohtajalle maksetaan erikseen päätetty korvaus sivistysjohtajan tehtävistä ja tekniselle johtajalle työsuojelupäällikön tehtävistä.

Asia käsitellään kunnanhallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jukka Leino, Kunnanhallituksen puheenjohtaja, jukka.leino@aura.fi

Kunnanhallitus päättää tarkistaa kunnan johtoryhmän jäsenten tehtäväkohtaisia palkkoja 1.6.2019 alkaen seuraavasti:

Hallintojohtaja 4 400
Sosiaalijohtaja 4 000
Tekninen johtaja 3 800
Elinkeinoasiantuntija 3 650

Erikseen päätetyt korvaukset muiden tehtävien hoitamisesta säilyvät nykyisen suuruisina.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

  • Kunnanjohtaja Mika Joki ja hallintojohtaja Tuija Pellosmaa poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Tiedoksi

Palkat, johtoryhmä

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus osoitetaan kunnanhallitukselle ja toimitetaan keskushallintoon. Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi. Saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan saadun tieto saantitodistuksen osoittamana päivänä. Erillistä tiedoksisaantitodistusta käytettäessä päätöksestä katsotaan saadun tieto todistukseen merkittynä päivänä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Sähköinen asiakirja täyttää myös kirjallisen asiakirjan vaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon vaaditaan oikaisua

- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Vaatimuksen perusteineen on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksesta. Tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus ja siinä on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä saa kunnan keskushallinnosta.

Keskushallinnon yhteystiedot:
käyntiosoite Nikkarinkuja 8, Aura
postiosoite Auran kunta, PL 24, 21381 Aura
puhelinvaihde (02) 486 430
sähköposti kunta@aura.fi
avoinna ma - to klo 8.00-16.00, pe klo 8.00-14.45