Kunnanhallitus, kokous 27.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 112 LISÄPYKÄLÄ: Kaarea Oy:n hallituksen edustajien nimeäminen (lisäpykälä)

AurDno-2019-265

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 11.6.2018 § 98, että Auran kunnan ja Arkea Oy:n välinen palvelusopimus siirretään Arkea Oy:n jakautumisen yhteydessä sidosyksikköyhtiöön Kaareaan, sillä sidosyksikköyhtiöön kuuluminen ei estä kuntaa jatkossa kilpailuttamasta hankintaa. Edelleen kunnanhallitus on hyväksynyt 12.11.2018 § 180 Kaarea Oy:n osakassopimuksen. Osakaskokouksessa on sovittu, että Salo, Paimio, Parainen, Uusikaupunki, Aura, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin ky ja Paimion-Sauvon kansanterveys ky nimeävät yhdessä kolme hallituksen edustajaa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus päättää, että Auran kunta nimeää Kaarea Oy:n hallitukseen edustajikseen yhdessä Salon, Uudenkaupungin ja Paraisten kaupunkien osoittamat hallituksen jäsenet siten kuin osakassopimuksessa ja kuntien välisissä neuvotteluissa on todettu.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaarea Oy

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus osoitetaan kunnanhallitukselle ja toimitetaan keskushallintoon. Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi. Saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan saadun tieto saantitodistuksen osoittamana päivänä. Erillistä tiedoksisaantitodistusta käytettäessä päätöksestä katsotaan saadun tieto todistukseen merkittynä päivänä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Sähköinen asiakirja täyttää myös kirjallisen asiakirjan vaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon vaaditaan oikaisua

- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Vaatimuksen perusteineen on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksesta. Tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus ja siinä on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä saa kunnan keskushallinnosta.

Keskushallinnon yhteystiedot:
käyntiosoite Nikkarinkuja 8, Aura
postiosoite Auran kunta, PL 24, 21381 Aura
puhelinvaihde (02) 486 430
sähköposti kunta@aura.fi
avoinna ma - to klo 8.00-16.00, pe klo 8.00-14.45