Kunnanhallitus, kokous 27.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 108 Sopimus yhteistyöstä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinnassa

AurDno-2019-252

Valmistelija

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Perustelut

Varsinais-Suomen kuntien ja kuntayhtymien johtavien viranhaltijoiden kokous päätti 1.2.2019, että johtavat viranhaltijat ilmaisevat myönteisen tahtotilansa osallistua UNA Oy:n kautta organisoitavaan maakunnallisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän kilpailutukseen ja että Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää alueen kunnilta ja sote-kuntayhtymiltä virallisen valtuutuksen toteuttaa hankintaprosessi niiden puolesta. Hanke on sittemmin saanut nimen Kaari-hanke.

Kaari-hankkeessa on valmisteltu yhtenäisen ja alueellisesti kattavan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmän kilpailuttamista. Kyseessä on kaikkien kilpailutukseen osallistuvien hankintayksiköiden yhteinen hanke, jonka lisäksi jokaisella alueella on oma alueellinen projekti. Alueellisen projektin myötä kunkin alueen hankintayksiköt voivat vaikuttaa hankinnan sisältöön ja ehtoihin.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja UNA Oy:n lakimiehet ovat valmistelleet yhteisen sopimusluonnoksen käytettäväksi koko UNA-yhteisössä omistajasairaanhoitopiirien ja niiden jäsenkuntien välisen sitoumuksen osoittamiseksi. Sopijapuolet sopivat tällä sopimuksella Kaari-hankkeen toteuttamisesta yhdessä ja muodostavat tätä tarkoitusta varten hankintarenkaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 21 §:n mukaisesti.

Yhteishankinnan hankintamenettelynä tulee olemaan neuvottelumenettely, jossa yhteistyösopimusten kautta hankkeeseen kiinnostuksensa ilmaisseet toimijat määrittävät hankkeen alustavan laajuuden. Vaatimusmäärittelyjen tultua hyväksytyiksi voidaan hankintailmoitus julkaista ja edetä neuvotteluihin ehdokkaiden kanssa. Sairaanhoitopiiri tulee neuvottelujen jälkeen tekemään alueensa kunnille ja kuntayhtymille esityksen kustannuksista ja niiden jakautumisesta ennen lopullisen tarjouspyynnön toimittamista. Kunnilla ja kuntayhtymillä on oikeus irtisanoa yhteistyösopimus ennen lopullisen tarjouspyynnön toimittamista. Mikäli kunta tai kuntayhtymä ei irtisano sopimusta edellä kuvatussa määräajassa, kilpailutuksen lopputulos sitoo kuntaa / kuntayhtymää.

Suunnitelman mukaan kilpailutusvaihe käynnistyy kesällä 2019 ja kestää vuodesta kahteen vuoteen. Projektin kilpailutusvaiheen hallinnollisista kustannuksista vastaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Jokainen kunta vastaa oman henkilöstön projektiaikaisista palkkakustannuksista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä yhteistoimintasopimuksen ja valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

VSSHP

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus osoitetaan kunnanhallitukselle ja toimitetaan keskushallintoon. Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi. Saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan saadun tieto saantitodistuksen osoittamana päivänä. Erillistä tiedoksisaantitodistusta käytettäessä päätöksestä katsotaan saadun tieto todistukseen merkittynä päivänä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Sähköinen asiakirja täyttää myös kirjallisen asiakirjan vaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon vaaditaan oikaisua

- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Vaatimuksen perusteineen on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksesta. Tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus ja siinä on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä saa kunnan keskushallinnosta.

Keskushallinnon yhteystiedot:
käyntiosoite Nikkarinkuja 8, Aura
postiosoite Auran kunta, PL 24, 21381 Aura
puhelinvaihde (02) 486 430
sähköposti kunta@aura.fi
avoinna ma - to klo 8.00-16.00, pe klo 8.00-14.45