Kunnanhallitus, kokous 28.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 232 Auran kunnan strategia

AurDno-2022-373

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi

Perustelut

Kuntalain 37 §:n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:

 1. kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen;
 2. palvelujen järjestäminen ja tuottaminen;
 3. kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;
 4. omistajapolitiikka;
 5. henkilöstöpolitiikka;
 6. kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet;
 7. elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta. Kuntastrategian ottamisesta huomioon kunnan talousarvion ja -suunnitelman laatimisessa kuntalain 110 §:ssä todetaan, että talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa.

Kunnan nykyinen strategia on hyväksytty edellisellä valtuustokaudella 17.12.2018 § 45. Keväällä 2022 toteutettiin nykytilan arviointikysely strategian toimivuudesta valtuutetuille ja kunnan johtaville viranhaltijoille. Strategiaa työstettiin yhteisessä seminaarissa huhtikuussa ja iltakoulussa elokuussa. Visioksi uudessa strategiassa on nostettu "Elävän virran kunta" ja strategiset päämäärät kuvataan niin ikään virtoina. Ehdotus Auran kunnan uudeksi strategiaksi on pykälän liitteenä. Strategian läpivientisuunnitelma toimenpiteineen ja seurantamittareineen tehdään erikseen.

Ehdotus

Esittelijä

Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi

Kunnanhallitus päättää esittää, että valtuusto hyväksyy pykälän liitteenä olevan strategian "Elävän virran kunta" Auran kunnan uudeksi strategiaksi.

Päätös

Äänestystuloksella JAA 3 - EI 4 kunnanhallitus päätti palauttaa asian valmisteluun.

Äänestystulokset

 • Kyllä 3 kpl 43%

  Tomi Kauhanen, Virpi Kauhanen, Jukka Leino

 • Ei 4 kpl 57%

  Jouko Vähä-Rahka, Ari-Pekka Haapanen, Taru Sahla, Jenni Päätalo

Valmistelija

 • Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi

Perustelut

Kunnanhallitus palautti strategialuonnoksen valmisteluun kokouksessaan 12.9.2022 § 177. Tämän jälkeen strategian viimeistelyä on tehty kunnanhallituksen antamin ohjeistuksin johtoryhmätyönä.

Ehdotus

Esittelijä

 • Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi

Kunnanhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan strategialuonnoksen Auran kunnan strategiaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.