Kunnanhallitus, kokous 28.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 229 Hakalantien paineviemärin rakentaminen

AurDno-2022-401

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi
Pentti Urho, Rakennustarkastaja, pentti.urho@aura.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 26.11. 2020 linjannut, että kunta voi rakentaa erikseen suunniteltuihin paikkoihin jäteveden runkoputkia, mikäli se katsotaan toiminnallisesti tarpeellista ja taloudellisesti perusteltua. Hakalantien varteen on vireillä omakotitalon lupahakemus ja alueella on muitakin asuinkiinteistöjä, joiden jätevesien käsittelytapa on harkintavaiheessa. Arvion mukaan Hakalantien vartelta mahdollisia liittyviä kiinteistöjä olisi neljä.

Hakalantien varteen rakennettavan paineviemärin kustannusarvio on 24 000 euroa. Horsmanhaan alueen viemäröintitöistä jää tänä vuonna käytämättä kyseinen summa. Kustannusarvion mukainen investoinnin arvioidaan tulevan maksetuksi liittymismaksuilla. Siksi on perusteltua siirtää Horsmanhaan viemärin rakentamisen investointikohdasta (8440/ 701) kohtaan Muut viemärilaitosinvestoinnit (8440/830) kyseinen 24 000 euron määräraha.

Kustannusvaikutuksen arvioidaan jäävän neutraaliksi talousarvioon. Rakennettavan osuus pituus on n. 800 metriä ja putkikoot ovat 63 mm ja 50 mm halkaisijoiltaan.

Ehdotus

Esittelijä

Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Tekninen lautakunta päättää siirtää 24 000 euron investointimäärärahan Horsmahaan alueen viemäröinnistä muihin  viemärilaitosinvestointeihin ja esittää sitä edelleen hallitukselle hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätös päätösehdotuksen mukainen.

Valmistelija

  • Pentti Urho, Rakennustarkastaja, pentti.urho@aura.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi

Kunnanhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen määrärahasiirrosta Horsmahaan alueen viemäröinnistä muihin viemärilaitosinvestointeihin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.