Kunnanhallitus, kokous 28.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 231 Hallintosääntö 1.1.2023

AurDno-2022-338

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi

Perustelut

Valtuusto on kokouksessaan 20.6.2022 § 28 hyväksynyt Auran kunnan uuden organisaatiorakenteen 1.1.2023 alkaen.

Päätöksen mukaan

  1. perusturvalautakunta lakkautetaan 31.12.2022.
  2. vapaa-aikasihteerin ja sivistysjohtajan virat lakkautetaan 31.12.2022.
  3. perustetaan uusi hyvinvointijohtajan virka 1.1.2023 alkaen. Hyvinvointijohtaja toimii sivistys- ja vapaa-aikalautakuntien esittelijänä ja toimialajohtajana.
  4. vapaa sivistystyö siirretään sivistyslautakunnasta vapaa-aikalautakuntaan.
  5. perustetaan uusi virka-apulaisrehtorin virka 1.8.2022 alkaen.

Valtuusto ohjaa kunnan organisaatiota ja määrittelee toimielinten sekä viranhaltijoiden toimivallan rajat hallintosäännöllä. Osana valtuuston edellä mainitun päätöksen täytäntöönpanoa on uuden rakenteen mukaiset määrittelyt ja muutokset päivitetty pykälän liitteenä olevaan hallintosääntöluonnokseen. Hallintosääntöluonnoksessa yliviivatut tekstit ovat nykyisestä, voimassaolevasta hallintosäännöstä poistuvia osia ja punaiset tekstit uusia osia. 

 

Ehdotus

Esittelijä

Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi

Kunnanhallitus päättää esittää, että valtuusto hyväksyy pykälän liitteenä olevan hallintosäännön 1.1.2023 voimaan tulevaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin kokouksessa käsitellyin täsmennyksin.

Perustelut

Hallintosääntö on liitteenä.

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää,​ että valtuusto hyväksyy pykälän liitteenä olevan hallintosäännön 1.1.2023 voimaan tulevaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Perustelut

Hallintosääntöön on tehty uuden organisaation mukaisia muutoksia. Teknisen johtajan ja yhdyskuntekniikan päällikön sekä rehtorin ja apulaisrehtorin vastuut on jaoteltu selkiyttämään toimintaa. Muita muutoksia hallintosääntöön ei esitetä.

Päivitetty hallintosääntö on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy hallintosäännön päivitykset astumaan voimaan 1.1.2023.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.