Kunnanhallitus, kokous 28.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 237 Katuvalaistuksen hankinta vuokramallilla

AurDno-2022-451

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Auran kunnalla on ollut katuvalaistuksen ohjauksessa käytössä C2 Smart Light –järjestelmä useamman vuoden ajan. Järjestelmä on selainpohjainen ohjausjärjestelmä, jossa mm. katuvalojen paloaikoja on voitu ohjata katuvalokeskuksittain paikkariippumattomasti, kunhan on vain ollut internetyhteyden päässä jollain päätelaitteella. Järjestelmästä olisi saatavissa enemmän hyötyjä/säästöä, jos valaisimet olisivat uudempia LED-valoja, joissa erillinen valaisinkohtainen ohjaus.

Viime vuosina varsinkin sähkön energia hintojen noustua kustannukset ovat taas alkaneet kohoamaan. Katuvalaistuksessa led-valaistusta on ollut saatavilla lähes kymmenen vuoden ajan, mutta vasta muutama vuosi sitten led-valaisimet ovat saavuttaneet sen luotettavuus tason, että niitä on kannattanut ottaa käyttöön ja samalla hintataso on tullut merkittävästi alaspäin.

Auran kunnalla on ollut useamman vuoden tavoitteena vaihtaa vanhoja purkausvaloja nykyaikaisiin LED-valoihin. Kuitenkin käytössä on vielä 522 kpl purkausvaloa (elohopealamppu, suurpainenatriumlamppu ja monimetallilamppu), jotka olisi syytä vaihtaa ledeihin. Elohopeavalaisimia ei saa enää myydä ja niiden vaihdolla saadaan merkittävä säästö aikaan energiankulutuksessa. Kaikkien purkausvalojen valmistus loppuu vuonna 2027.

Auran kunta liittyi 2020 kunta-alan energiatehokkuussopimukseen ja valaisimien vaihtaminen edesauttaa Auran kuntaa saavuttamaan energiatehokkuussopimuksen energiansäästötavoitteita.

Katuvalaisimien vaihdossa on oikeastaan kaksi vaihtoehtoa, joista toinen on hankkeen toteuttaminen omana investointihankkeena omaan taseeseen vuosittaisine poistoineen ja toinen on valaistusjärjestelmän vuokraaminen esim. 10 vuoden vuokrausajalla järjestelmien toimittajilta. Molempiin järjestelmiin liittyy eri laisia vivahteita rahoitusmuodoista ja toteutustavasta.

Valaistusjärjestelmän vuokrauksessa etuina voidaan todeta, että korjausvelka poistuu ilman investointikustannuksia ja poistoja tilinpäätökseen, valaistuksen laatu paranee, valaisimet ovat tilaajan omaisuutta vuokrasopimuksen päättyessä, sopimusaikainen tehdastakuu, valaistuksen automatisointi, oman henkilöstön työmäärä vähenee ja vuokrakustannukset ovat pienemmät kuin syntyvät energia- ja huoltokustannussäästöt. Omana investointihankkeena koko vaihtotyön kustannuksiksi on arvioitu 270 000 € ja ylläpitotyöt jäävät omalle vastuulle välittömästi. Lisäksi valaisin pylväitä pitäisi asentaa, kustannusarvio 220 000€.

Auran kunta on pyytänyt C2 SmartLight Oy:ltä tarjousta etähallittavien Led-katuvalaisimien vuokrauksesta 10 vuoden vuokrausajalla. Valaisimet ovat tällöin etäohjattavissa monipuolisemmin, kun niistä voidaan säätää ja mitata valaistustehoa katukohtaisesti sekä säätää tehoa eri vuorokauden ajoille. Tarjousta on pyydetty vain C2 SmartLight Oy:ltä, koska vain kyseinen yritys pystyy toimittamaan nykyiseen ohjausjärjestelmään soveltuvan älykkään ohjaus ratkaisun. Muuten tämä vaatisi myös ohjausjärjestelmän vaihdonkin, mikä lisäisi kustannuksia. Kansallinen kynnysarvo käyttöoikeussopimuksien / palveluiden hankinnoissa on 500 000 euroa, joten tarjouksen kysyminen yhdeltä toimittajalta on mahdollinen.

C2 SmartLight Oy on 4.11.2022 antanut tarjouksensa liitteen mukaisena siihen liittyvine toimitusehtoineen.

C2 SmarthLight Oy on toteuttanut vastaavia projekteja mm. Sauvossa, Asikkalassa, Kuhmossa ja Uuraisilla.

Ehdotus

Esittelijä

Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Tekninen toimi hyväksyy C2 SmartLight Oy:n antaman LED-valaistuksen ja sen automaatioratkaisun alustavan vuokratarjouksen. Tarjouksen mukaisesti ehdotetaan 10 vuoden vuokrasopimuksen tekemistä C2 SmartLight Oy:n kanssa.

Valaisin ja pylväs määrät tarkistetaan ennen hankintasopimuksen tekoa. Puuttuvat katuvalopylväät hankitaan myös samalla vuokramallilla.  

Koska hankinnan kokonaiskustannusarvio ylittää teknisen lautakunnan hankintavaltuuden ja asia siirretään kunnanhallituksen päätettäväksi.

Päätös

Päätös on päätösehdotuksen mukainen.

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta esittää katuvalaistuksen vanhojen valojen vaihtamista LED-valaistukseksi vuokramallilla. Vuokrakulut saadaan maksettua sähköenergian säästöillä ja hankinta ei nosta talousarvion menoja.

Sähkönhinta on viime aikoina noussut huimasti ja katuvalojen vaihdosta älykkääseen LED-tekniikkaan saavutetaan huomattavia säästöjä. Uusi tekniikka mahdollistaa myös valojen himmennyksen ja valaiskohtaisen ohjauksen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä C2 SmartLight Oy:n antaman led-valaistuksen ja sen automaatioratkaisun vuokratarjouksen ja päättää tehdä kyseisestä ratkaisusta 10 vuoden vuokrasopimuksen C2 SmartLight Oy:n kanssa.

Kunnanhallitus valtuuttaa teknisen johtajan laatimaan ja allekirjoittamaan sopimusasiakirjat.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

C2 SmartLight Oy

Muutoksenhaku

OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS AURAN KUNNANHALLITUKSEN HANKINTAPÄÄTÖKSESTÄ
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon 1.

1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on:
- 60.000 € tavarat ja palvelut
- 400.000 € terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut
- 150.000 € rakennusurakat
- 500 000 € käyttöoikeusurakat

I Oikaisuohje
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi tehdä  hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun. Hankintaoikaisun voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Hankintaoikaisun tekoaika
Asianosaisen on tehtävä hankintaoikaisu 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisun sisältö
Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

TOIMITUSOSOITE:
Auran kunnanhallitus
PL 24
21381 Aura
Käyntiosoite: Perkkiönkuja 2, Aura.
Sähköpostiosoite: kunta@aura.fi

Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.
Julkisista hankinnoista annetun lain 42 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos:
1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai
2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.
Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa.
Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.

Valituksen toimittaminen
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.
Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle
Hankinta-asian muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

Käsittelymaksu
Markkinaoikeus perii valittajalta pääsääntöisesti valitusasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksuna 2050 euroa (tuomioistuinmaksulaki 1455/2015). Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu on markkinaoikeudessa 510 euroa. Jos asia poistetaan käsittelystä antamatta ratkaisua, peritään oikeudenkäyntimaksuna 500 euroa.

Valituskielto
Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.

Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki

puh. 029 56 43300
fax 029 56 43314
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi