Kunnanhallitus, kokous 28.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 225 Nuorisovaltuuston kokouspalkkioista

AurDno-2022-452

Valmistelija

  • Jaana Ranta-aho, jaana.ranta-aho@aura.fi

Perustelut

Nuorisovaltuuston toiminta on kuntalain edellyttämää ja työskentely pohjautuu kuntalain pykälään §26:

“Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä.

Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa.”

Auran kunnan 17.6.2019 hyväksytyn palkkiosäännön 1§:n mukaan kokouspalkkio voidaan maksaa "kunnan luottamushenkilöille sekä virka-/työsuhteessa oleville suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä sekä kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä, sekä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa tämän palkkiosäännön mukaan."

Nuorisovaltuustossa voi olla toimikauden aikana yhdeksän jäsentä, ja se kokoontuu säännöllisesti, kuitenkin vähintään kuusi kertaa vuodessa, toimintakauden aikana. Nuorisovaltuuston johtosäännön 6§:n mukaan nuorisotyöntekijä voi kutsua koolle myös ylimääräisen kokouksen tarvittaessa.

Nuorisovaltuusto on kokouksessaan 9.9.2022 päättänyt tehdä kunnanhallitukselle aloitteen kokouspalkkiosta. Nuorisovaltuusto esittää, että sen jäsenille maksetaan 20 € palkkio per varsinainen kokous. Nuorisovaltuuston kokoontuessa kuusi kertaa vuodessa ja sen ollessa täysilukuinen, tulee kokouspalkkioiden summaksi 1080 €. Tämä on huomioitu talousarviossa. Palkkiot maksetaan kootusti kaksi kertaa vuodessa. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi

Kunnanhallitus päättää, että nuorisovaltuuston aloite kokouspalkkioista hyväksytään ja että palkkion suuruus on 20 € per varsinainen kokous edellyttäen, että valtuusto hyväksyy määrärahan talousarvioon. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Nuorisotyöntekijä, vapaa-aikasihteeri, nuorisovaltuusto

Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.