Kunnanhallitus, kokous 28.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 226 Vanhus- ja vammaisneuvoston kokouspalkkioista

AurDno-2022-475

Valmistelija

  • Jaana Ranta-aho, jaana.ranta-aho@aura.fi

Perustelut

Vanhus- ja vammaisneuvosto on kuntalain edellyttämä vaikuttamistoimielin. Kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallitus päättää sen kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä. Auran kunnan vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasäännön 1§ mukaan sen tarkoitus on olla Auran kunnan ja sen alueella toimivien eläkeläis-, vanhustyön- ja vammaistyönyhdistysten yhteistyöelin. Neuvoston tehtävänä on osallistua, edistää, seurata ja vaikuttaa ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden hyvinvointia koskevien asioiden käsittelyyn. Vanhus- ja vammaisneuvostossa on kuluvalla toimikaudella kymmenen jäsentä ja se kokoontuu puheenjohtajan kutsusta vähintään kaksi kertaa vuodessa. 

Auran kunnan 17.6.2019 hyväksytyn palkkiosäännön 1§:n mukaan kokouspalkkio voidaan maksaa "kunnan luottamushenkilöille sekä virka-/työsuhteessa oleville suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä sekä kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä, sekä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa tämän palkkiosäännön mukaan."

Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasäännön 5§ mukaan vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenille maksettavan kokouspalkkion ja matkakorvausten suuruudesta päätetään toimikausittain. Neuvoston jäsenille esitetään 20 euron kokouspalkkiota. Vanhus- ja vammaisneuvoston kokoontuessa kaksi kertaa vuodessa ja sen ollessa täysilukuinen, tulee kokouspalkkioiden summaksi 400 euroa. Tämä on huomioitu talousarviossa. Palkkiot maksetaan kootusti kaksi kertaa vuodessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi

Kunnanhallitus päättää myöntää vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenille 20 euron palkkion per varsinainen kokous edellyttäen, että valtuusto myöntää määrärahan talousarvioon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Sosiaalijohtaja, vapaa-aikasihteeri, vanhus- ja vammaisneuvosto

Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.