Kunnanhallitus, kokous 7.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 214 Vaaliviranomaiset vuoden 2021 kuntavaaleja varten

AurDno-2020-435

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Juho Karisaari, juho.karisaari@aura.fi

Perustelut

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 9.4.2021. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 29.3.–4.4. 2021 (keskiviikosta tiistaihin) ja ulkomailla 29.3.–1.4. 2021 (keskiviikosta lauantaihin).

Ennakkoäänestyksen ja vaalipäivän äänestyksen järjestämisestä kotimaassa vastaa kunta.

Vaalit toimitetaan kunnissa äänestysalueittain. Auran kunnanvaltuuston 22.1.2007 § 9 tekemän päätöksen mukaisesti kunta toimii yhtenä äänestysalueena. Äänestysalueen numero on 1 ja nimi Auran äänestysalue.

Vaalien käytännön järjestelyistä vastaa kunnan keskusvaalilautakunta, joka on valittu koko vaalikaudeksi (VaaliL 13–14 §) 2017–2021. Kunnan keskusvaalilautakunnan keskeisimmät tehtävät eduskuntavaaleissa ovat vaalien valmistavista toimenpiteistä huolehtiminen, ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen sekä alustava äänten laskenta.

Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta ja laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta.

Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme.

Vaalitoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme.

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaalikelpoisuus vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan määräytyy sen mukaan kun kuntalaissa säädetään.

Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia kolmijäsenisinä.

Sekä vaalilautakunnan että vaalitoimikunnan jäsenten että niiden varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa eli vuoden 2019 eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen, näin tehdään myös tasa-arvolain soveltamisessa. Sekä varsinaisissa jäsenissä että varajäsenissä on siis oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle.

Vuoden 2019 eduskuntavaalia ja europarlamenttivaalia varten Auran äänestysalueen vaalilautakunta sekä vaalitoimikunta oli valittu seuraavassa kokoonpanossa:

 

Auran äänestysalueen vaalilautakunta, varsinaiset jäsenet

 • Pj. Marja Kuitunen
 • Vpj. Tiina Leppämäki
 • J. Outi Leino
 • J. Jarko Rahkala
 • J. Kimmo Rantala

Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä

 1. Ritva Vainio
 2. Matti Antikainen
 3. Pete Sillanpää
 4. Antti Ääri
 5. Taru Sahla

Vaalitoimikunta, varsinaiset jäsenet                                  

 • Pj.  Ritva Vainio
 • Vpj. Tuula Vairinen
 • J. Matti Heikka

Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä

 1. Taru Sahla
 2. Anna Kela
 3. Arvo Laakso
 4. Ari Vilen
 5. Antti Ääri

Ehdotus

Esittelijä

Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus valitsee vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan vuoden 2021 kuntavaalia varten sekä kaikille toimielimille vähintään kolme varajäsentä siinä järjestyksessä kun he tulevat jäsenten sijaan.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti jättää pöydälle.

Valmistelija

 • Juho Karisaari, juho.karisaari@aura.fi

Ehdotus

Esittelijä

 • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus valitsee vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan vuoden 2021 kuntavaalia varten sekä kaikille toimielimille vähintään kolme varajäsentä siinä järjestyksessä kun he tulevat jäsenten sijaan.

Päätös

Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti seuraavat jäsenet ja varajäset vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan:

Vaalilautakunta

Pj. Marja Kuitunen
Varapj. Merja Maasalo
j. Jarko Rahkala
j. Mikko Niemi
j. Arto Harju

ja varajäseniksi kutsumisjärjestyksessä:

1. Päivi Perkiö
2.Kirsti Numminen
3.Pete Sillanpää
4. Olavi Simola

Vaalitoimikunta:

Pj. Päivi Perkiö
Varapj. Tuula Vairinen
j. Ari Vilén

ja varajäseniksi kutsumisjärjestyksessä:

1. Anna Kela
2. Matti Heikka
3. Mikko Niemi

Tiedoksi

Valitut, Juho Karisaari, keskusvaaliltk

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.