Kunnanhallitus, kokous 7.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 219 Varsinais-Suomen ja Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman 2020 hyväksyminen

AurDno-2020-321

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Perustelut

Varsinais-Suomen ja Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmien päivitystyö käynnistettiin yhteistyössä maakunnan kuntien ja ELY-keskuksen kanssa huhtikuussa 2019. Maakunnan ja kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmia on päivitetty yhteisessä prosessissa, joka on ajoittunut samaan aikaan ensimmäisen valtakunnallisen 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman ja neljän maakunnan yhteisen Etelä-Suomen liikennestrategian laatimisprosessien kanssa.

Suunnitelmien päivitysprosessissa suunnittelun taustaksi analysoitiin yhteiskunnan muutostekijöiden, kuten talouden ja elinkeinorakenteen, väestönkehityksen ja kaupungistumisen sekä työssäkäynnin, vapaa-ajan ja elämäntapojen muutosten kehityssuuntia ja vaikutuksia liikennejärjestelmään mm. skenaario- ja Turun seudun liikennemallitarkastelujen avulla.

Molemmista suunnitelmista on laadittu erilliset raporttiluonnokset, jotka sisältävät toimintaympäristökuvauksen, tavoitteet, kehittämisteemat ja toimenpideohjelmat. Koko maakunnan kattavassa Varsinais-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelmassa käsitellään sekä maakunnan sisäisiä, että ulkoisia yhteyksiä ja suunnitelmassa on määritelty maakunnan, sen elinkeinoelämän ja asukkaiden tulevaisuuden kannalta keskeiset kehittämistarpeet.

Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma tarkentaa maakunnallista suunnitelmaa ja käsittelee tarkemmin Turun seudun rakennemallialueen 13 kunnan alueen sisäistä liikennejärjestelmää ja sen erityiskysymyksiä kuten jalankulku- pyöräily- ja joukkoliikennekaupungin kehittämistä. Turun kaupunkiseudun MAL-sopimuksen liikenteen toimenpiteet perustuvat Turun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman valmisteluun ja priorisointiin.

Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma on laadittu Turun kaupunkiseudun kuntien (ml Auran kunta) rakennemallialueelle. Vuonna 2012 hyväksytyssä rakennemallityössä on kuvattu alueen maankäytön tavoitetila ja kehittämisperiaatteet vuoteen 2035 ulottuvalla aikajänteellä. Liikennejärjestelmäsuunnitelmien päivitystyö kytkeytyy myös yhtä aikaa valmisteltuihin Turun kaupunkiseudun MAL-sopimukseen, Varsinais-Suomen ilmastotiekarttaan ja neljän maakunnan yhteiseen Etelä-Suomen liikennestrategiaan.

Turun kaupunkiseudun liikennenjärjestelmäsuunnitelman lähtökohtina ovat olleet liikennejärjestelmän toimivuutta, arjen toimintojen sujuvuutta, liikenteen päästöjen vähentämistä, sekä kestävän ja turvallisen liikenteen edistämistä koskevien tavoitteiden edistäminen. Suunnitelmassa on määritelty rakennemallialueen elinkeinolämän tarpeiden ja asukkaiden arjen sujuvuuden kannalta keskeisiä kehittämistarpeita, joiden toteutumista edistetään jatkuvalla liikennejärjestelmätyöllä.

Tavoitteena on, että maakuntahallitus hyväksyy Varsinais-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelman lausuntokierroksen jälkeen ja merkitsee samalla tiedoksi sitä tarkentavan Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman. Vastaavasti Turun kaupunkiseudun kunnat hyväksyvät kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman ja merkitsevät tiedoksi sen taustalla olevan Varsinais-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelman. Lausuntoja pyydetään 11.9.2020 mennessä.

Ehdotus

Esittelijä

Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että laaditut suunnitelmaluonnokset ovat sisällöltään kattavat eikä sillä ole huomautettavaa suunnitelman tavoitteisiin ja kehittämisteemoihin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimiellisesti.

Valmistelija

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Perustelut

Lausuntopyyntö liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnoksista toimitettiin 51 taholle ja lausuntoja vastaanotettiin 30 kappaletta. Suunnitelmia täsmennettiin lausuntojen perusteella. Liikennejärjestelmäsuunnitelmien päivityksen ohjausryhmä hyväksyi lopulliset suunnitelmat osaltaan kokouksessaan 6.10.2020.

Varsinais-Suomen maakuntahallitus hyväksyi Varsinais-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelman ja merkitsi tiedoksi sitä tarkentavan Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman kokouksessaan 19.10.2020. Tavoitteena on, että Turun kaupunkiseudun kunnat hyväksyvät kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman ja merkitsevät tiedoksi sen taustalla olevan Varsinais-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelman vuoden 2020 loppuun mennessä.

Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 2020 on esityslistan liitteenä ja Varsinais-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma 2020 oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus hyväksyy Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman 2020 ja merkitsee tiedoksi sen taustalla olevan Varsinais-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelman 2020.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus osoitetaan kunnanhallitukselle ja toimitetaan keskushallintoon. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi. Saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan saadun tieto saantitodistuksen osoittamana päivänä. Erillistä tiedoksisaantitodistusta käytettäessä päätöksestä katsotaan saadun tieto todistukseen merkittynä päivänä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Sähköinen asiakirja täyttää myös kirjallisen asiakirjan vaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon vaaditaan oikaisua

- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Vaatimuksen perusteineen on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksesta. Tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus ja siinä on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä saa kunnan keskushallinnosta.

Keskushallinnon yhteystiedot:
käyntiosoite Nikkarinkuja 8, Aura
postiosoite Auran kunta, PL 24, 21381 Aura
puhelinvaihde (02) 486 430
sähköposti kunta@aura.fi
avoinna ma - to klo 8.00-16.00, pe klo 8.00-14.45