Kunnanhallitus, kokous 9.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 194 Erityiset ennakkoäänestyspaikat vuoden 2021 kuntavaaleissa

AurDno-2020-433

Valmistelija

  • Juho Karisaari, juho.karisaari@aura.fi

Perustelut

Seuraavat yleiset vaalit ovat kuntavaalit, jotka toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 7.–13.4.2021 (keskiviikosta tiistaihin) ja ulkomailla 7.−10.4.2021 (keskiviikosta lauantaihin). Suomalaisessa laivassa ulkomaan ennakkoäänestys voidaan aloittaa jo keskiviikkona 31.3.2021.

Ennakkoäänestyksen ja vaalipäivän äänestyksen järjestämisestä kotimaassa vastaa kunta. Kunnanhallituksen on vaalilain 9 §:n 1 momentin mukaisesti päätettävä kotimaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista.

Ennakkoäänestyspaikkoja ovat myös sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut, kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä rangaistuslaitokset (laitos). Edellä mainituista ennakkoäänestyspaikkoja ovat suoraan lain nojalla muut paitsi kunnanhallituksen päätöksellä erikseen määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt. Ennakkoäänestys laitoksessa toimitetaan vähintään yhtenä ja enintään kahtena päivänä vaalitoimikunnan määrääminä aikoina.

Ennakkoäänestys järjestetään suoraan lain nojalla Käyrän vankilassa. Koska hoivakoti ja muutkin sosiaalihuollon toimintayksiköt (Mikonpolun asuntola) toimivat nykyisin ns. asumisyksikköinä, ei niiden määrääminen erityiseksi ennakkoäänestyspaikaksi ole perusteltua. Äänestys näissä sosiaalihuollon toimintayksiköissä on tarkoituksenmukaisinta hoitaa kotiäänestyksenä. Äänestys näissä sosiaalihuollon yksiköissä on hoidettu kotiäänestyksenä jo vuoden 2003 eduskuntavaaleista alkaen ja järjestelyt tältä osin ovat toimineet hyvin ja sujuvasti.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus

  1. toteaa, että vaalilain mukainen erityinen ennakkoäänestyspaikka vuoden 2021 kuntavaaleissa on Käyrän vankila, jossa ennakkoäänestys järjestetään vaalitoimikunnan erikseen päättämällä tavalla ja
  1. päättää, että sosiaalihuollon toimintayksikköjä eli hoivakotia ja Mikonpolun asuntolaa ei määrätä vuoden 2021 kuntavaaleissa erityisiksi ennakkoäänestyspaikoiksi, vaan äänestykset näissä yksiköissä hoidetaan aikaisemmin noudatetun käytännön mukaisesti kotiäänestyksinä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Juho Karisaari

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus osoitetaan kunnanhallitukselle ja toimitetaan keskushallintoon. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi. Saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan saadun tieto saantitodistuksen osoittamana päivänä. Erillistä tiedoksisaantitodistusta käytettäessä päätöksestä katsotaan saadun tieto todistukseen merkittynä päivänä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Sähköinen asiakirja täyttää myös kirjallisen asiakirjan vaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon vaaditaan oikaisua

- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Vaatimuksen perusteineen on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksesta. Tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus ja siinä on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä saa kunnan keskushallinnosta.

Keskushallinnon yhteystiedot:
käyntiosoite Nikkarinkuja 8, Aura
postiosoite Auran kunta, PL 24, 21381 Aura
puhelinvaihde (02) 486 430
sähköposti kunta@aura.fi
avoinna ma - to klo 8.00-16.00, pe klo 8.00-14.45