Kunnanhallitus, kokous 9.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 199 Kuraattorin työajan lisääminen ja vastaavan kuraattorin nimeäminen

AurDno-2020-484

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Koronapandemian aikana lasten ja perheiden hyvinvointi on heikentynyt. Auran kunnassa toimii koulukuraattori neljänä päivänä viikossa ja koulupsykologi kahtena päivänä viikosssa. Koulukuraattori tekee matalalla kynnyksellä työtä koululaisten ja heidän perheidensä kanssa tukien arjen ongelmissa. Kuraattorin tekemän työn tarkoituksena on järjestää oppilaille riittävä tuki ja ohjaus sekä muut tarpeelliset toimet koulunkäyntiin ja oppilaiden kehitykseen liittyvien sosiaalisten ja psyykkisten vaikeuksien vähentämiseksi tai poistamiseksi.  Hän auttaa oppilaita, joilla on vaikeuksia koulunkäynnissä tai ihmissuhteissaan tai omaan kasvuunsa ja kehitykseensä liittyviä ongelmia tai pulmatilanteita. Kuraattorin tehtäväkuvaan kuuluu koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja toiminnan tukeminen sekä kotien ja koulun yhteistyön tukeminen. Kuraattori huolehtii omalta osaltaan oppilaiden oikeusturvasta ja sen toteutumisesta esi- ja peruskouluyhteisössä siten, että oppilas saa tarvitsemansa tuen ja palveluohjauksen.

Aurassa koulukuraattorin tehtäväkenttään kuuluvat yhtenäiskoulun lisäksi Kirkonkulman koulu ja esiopetus kokonaisuudessaan.Valtionhallinnon linjausten mukaan kuraattoripalvelua tulisi olla saatavilla kaikkina koulupäivinä. Lainsäätäjällä on valmistelussa valtakunnalliset mitoitukset kuraattorityöhön. Auran oppilasmäärä on yhteensä 533, ja toimintaa on tällä hetkellä kolmessa yksikössä. 80 %:n työaika edellä kerrotulle oppilasmäärälle on kovin tiukka. Lasten edun mukaista olisi mitoittaa kuraattorin työaika täysiaikaiseksi, jolloin jokaisena koulupäivänä olisi mahdolisuus päästä kuraattorin vastaanotolle ilman ajanvarausta.

Vastaava kuraattori on opiskelijahuoltolain mukaan nimettävä kuraattoripalvelujen vastuuhenkilö. Vastaavalla kuraattorilla tulee olla sosiaalityöntekijän pätevyys, ja pienissä kunnissa vastaavaksi kuraattoriksi nimetäänkin usein sosiaalityöntekijä. Lähikuntien kanssa on käyty aika ajoin keskustelua yhteisestä vastaavasta kuraattorista, mutta hanke ei ole edennyt, eikä naapurikunnilla ole ollut vastaavan kuraattorin työpanosta myytäväksi. Vastaava kuraattori antaa koulukuraattorille sosiaalityön erityisosaamisen konsultaatiota. Vastaava kuraattori ei toimi koulukuraattorin esimiehenä, mutta häneen voi ottaa yhteyttä, mikäli yhteistyö koulukuraattorin kanssa ei jostain syystä suju.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus päättää, että
1. koulukuraattorin tehtävä täytetään 100 % työajalla (37 tuntia 45 minuuttia viikossa) 1.1.2021 alkaen
2. vastaavan kuraattorin tehtävä liitetään osaksi sosiaalityöntekijän virkatehtäviä 15.11.2020 alkaen ja tehtäviin kuuluvat esittelytekstissä kerrotut asiat
3. vastaavan kuraattorin tehtävästä maksetaan TVA-lisänä 300 euroa kuukaudessa (oppilashuollon kustannuspaikalta) ja
4. vastaavan kuraattorin tehtäväjärjestelyihin palataan, mikäli tehtävä osoittautuu liian työlääksi muiden virkatehtävien ohella.

Päätös

Sanna Laine ehdotti, että vastaavan kuraattorin tehtävä liitetään osaksi sosiaalijohtajan virkatehtäviä. Virpi Kauhanen kannatti. Kunnanjohtaja muutti päätösehdotustaan tältä osin.

Kunnanhallitus päätti, että
1. koulukuraattorin tehtävä täytetään 100 % työajalla (37 tuntia 45 minuuttia viikossa) 1.1.2021 alkaen
2. vastaavan kuraattorin tehtävä liitetään osaksi sosiaalijohtajan virkatehtäviä 15.11.2020 alkaen ja tehtäviin kuuluvat esittelytekstissä kerrotut asiat
3. vastaavan kuraattorin tehtävästä maksetaan TVA-lisänä 300 euroa kuukaudessa (oppilashuollon kustannuspaikalta) ja
4. vastaavan kuraattorin tehtäväjärjestelyihin palataan, mikäli tehtävä osoittautuu liian työlääksi muiden virkatehtävien ohella.

Tiedoksi

Ville Kouki, Kaisa Olari, Sirpa Kunnas, Maija-Liisa Sibakow, Arja Kima

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus osoitetaan kunnanhallitukselle ja toimitetaan keskushallintoon. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi. Saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan saadun tieto saantitodistuksen osoittamana päivänä. Erillistä tiedoksisaantitodistusta käytettäessä päätöksestä katsotaan saadun tieto todistukseen merkittynä päivänä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Sähköinen asiakirja täyttää myös kirjallisen asiakirjan vaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon vaaditaan oikaisua

- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Vaatimuksen perusteineen on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksesta. Tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus ja siinä on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä saa kunnan keskushallinnosta.

Keskushallinnon yhteystiedot:
käyntiosoite Nikkarinkuja 8, Aura
postiosoite Auran kunta, PL 24, 21381 Aura
puhelinvaihde (02) 486 430
sähköposti kunta@aura.fi
avoinna ma - to klo 8.00-16.00, pe klo 8.00-14.45