Kunnanhallitus, kokous 9.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 200 Poikkeaminen asemakaavasta korttelissa 1014

AurDno-2020-485

Valmistelija

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Perustelut

Kiinteistö Oy Haka-Rakentajat perusyhtiö 23 on hakenut poikkeamislupaa rakentaa julkista hallintoa ja palvelua palvelevan rakennuksen omistamalleen kiinteistölle Tontti 1014/2, joka sijaitsee Asemanseudun taajaman asemakaava-alueella korttelissa 1014 tontilla 1. Rakennuspaikan pinta-ala on 2 950 m2. Rakennuspaikan nykyinen kaavamerkintä on KM-2 eli liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön.

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 171 §:n mukaan kunta voi erityisestä syystä myöntää poikkeuksen tässä laissa tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista. Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se:

  1. aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;
  2. vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;
  3. vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista;
  4. johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Asemakaava, jolla poikkeamisen kohteena oleva rakennuspaikka sijaitsee, on vahvistettu vuonna 2015. Tämän jälkeen on laadittu nyt lainvoimainen maakuntakaava, jossa alueen merkintänä on C/m eli tuleva keskustatoimintojen alue. Merkintä tarkoittaa maankäytöltään muuttuvaa, valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävää keskustahakuisten palvelu-, hallinto- ja muiden sekoittuneiden toimintojen aluetta sekä siihen liittyviä liikennealueita ja puistoja. Merkintä sisältää myös keskusta-asumisen. Maakuntakaava ei siten aseta estettä kaavasta poikkeamiseen.

Haettu poikkeaminen liittyy kiinteistön omistajan mahdollisuuteen rakentaa parhaillaan kilpailutuksessa oleva Auran uusi kunnanvirasto omistamalleen tontille. Kunta on hankintapäätöstä tehdessään päättänyt, että pyrkii mahdollistamaan rakentamisen myös muille kuin Y-alkuisille korttelialueille.

Haettu poikkeaminen on melko vähäinen ja käytännössä kiinteistön käyttötarkoituksen muutos vähentäisi liikennettä alueella ja sitä kautta myös liikenteen aiheuttamaa mahdollista häiriötä viereiselle asuinalueelle. Lisäksi esitetty poikkeaminen käyttäisi vain osan kaavatontin rakennusoikeudesta ja loput rakennusoikeudesta on mahdollista edelleen käyttää kaavan mukaiseen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen. Lähtökohtaisesti voidaan myös katsoa, että asemaseudulla on kaavallisesti riittävästi kauppaan ja liiketoimintaan osoitettuja tontteja.

Rakennuspaikan viereinen tontti on kaavassa YL-merkinnällä ja sillä sijaitsee terveysasema, joten esitetty rakennuspaikka soveltuu hyvin yleisten rakennusten rakentamiseen. Naapurit on kuultu ja heillä ei ole ollut huomautettavaa poikkeamiseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus myöntää hakijalle poikkeuksen rakentaa julkisen hallinnon ja julkisten palvelujen rakennuksen kiinteistölleen Tontti 1014/2 Auran Asemaseudun taajaman korttelissa 1014. Muilta osin on noudatettava olemassa olevaa asemakaavaa.

Perusteluna poikkeamiselle on asemakaavan hyväksymisen jälkeen muuttuneet olosuhteet sekä kunnan palvelujen turvaaminen ja parantaminen keskustan alueella. Poikkeaminen ei:

  1. aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;
  2. vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;
  3. vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista;
  4. johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Poikkeamislupa on voimassa kahden vuoden ajan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Hakija, Ely-keskus

Muutoksenhaku

Tehdystä päätöksestä saa tehdä kirjallisen hallintovalituksen se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
Valitus tehdään 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Turun hallinto-oikeudelle, jonka yhteystiedot ovat:


- käynti- ja postiosoite Sairashuoneenkatu 2-4, 20101 Turku
- puhelinvaihde 029 5642410
- sähköposti turku.hao@oikeus.fi
- aukioloaika ma-pe klo 8.00-16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- valittajan nimi, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero, johon valittajalle
voidaan toimittaa asiaa koskevat ilmoitukset
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirjelmä on valittajan tai kirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan asuinkunta.

Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon valittamalla haetaan muutosta, selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Hallintovalitus on tehtävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta sitä päivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Auran kunnan kirjaamosta:

Postiosoite: PL 24, 21381 Aura
Käyntiosoite: Nikkarinkuja 8
Sähköpostiosoite: kunta@aura.fi
Puhelin: 02 - 486 430