Kunnanhallitus, kokous 9.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 197 Täyttölupa palvelutalo Hoivakodin lähihoitajan sijaisuuteen

AurDno-2020-461

Valmistelija

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

Palvelutalo Hoivakodin lähihoitajalle on myönnetty äitiys- ja vanhempainlomaa ajalle 19.11.2020 - 01.10.2021.

Hoivakoti on 15-paikkainen ympärivuorokautista tehostettua asumispalvelua antava yksikkö. Asukkaat ovat runsaasti hoitoa ja hoivaa tarvitsevia. Hoivakodilla on yhteensä 10 työntekijää (vastaava sairaanhoitaja, 8 lähihoitajaa ja hoitoapulainen). Öisin työvuorossa on vain yksi hoitaja. Hoitotyöntekijöiden osuus on 9 ja henkilöstömitoituksen on laskettu olevan 0,6. Henkilöstömitoitus jää kuitenkin alle 0,6, koska lakimuutoksen mukaan ainoastaan välitön asiakastyö laskettaisiin henkilöstömitoitukseen. Palvelutalo Hoivakodin lähihoitajilla on myös välittömän asikastyön lisäksi välillistä työtä kuten esimerkiksi pyykkihuoltoa ja muita hoitoa ja huolenpitoa mahdollistavia tehtäviä, jotka vähentävät hoitotyön osuutta.

Vähimmäishenkilöstömitoituksesta iäkkäiden henkilöiden tehostetussa palveluasumisessa säädetään laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista, jota lakia kutsutaan vanhuspalvelulaiksi. Kyse on lakisääteisestä vähimmäismitoituksesta. Lain yleissäännöksen mukaisesti mitoituksen on oltava korkeampi, jos asiakkaiden toimintakyky ja palvelutarve sekä palvelujen laadun - mukaan lukien turvallisuuden -varmistaminen sitä vaatii. Vanhuspalvelulain mukaan henkilöstömitoituksen on oltava vuoden 2021 alusta lukien vähintään 0,55 ja vuoden 2020 alusta lukien 0,6 työntekijää asiakasta kohden. Henkilöstömitoitus vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohden tulee täysimääräisesti voimaan 1.4.2023.

Lähihoitajan äitiys- ja vanhempainloma sijaisuuden täyttäminen on välttämätöntä, jotta joka työvuoroon riittää työntekijöitä ja jotta vanhuspalvelulain mukainen henkilöstön vähimmäismitoitusta voidaan noudattaa.

Kunnanhallitukselta pyydetään täyttölupaa Hoivakodin lähihoitajan äitiys- ja vanhempainloman ajalle 19.11.2020 - 01.10.2021.  

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan lähihoitajan sijaisuuteen ajalle 19.11.2020 - 01.10.2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Sirpa Kunnas, Henriikka Laine, Maija-Liisa Sibakow, Arja Kima

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.