Kunnanhallitus, kokous 9.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Terveyspalveluiden kehittäminen ja turvaaminen paikkakunnalla

AurDno-2018-43

Perustelut

Pöytyän kunnanjohtaja Anu Helin on nähnyt tarpeelliseksi teetättää Auran ja Pöytyän kuntien yhteisen kuntayhtymän taloudesta ja toiminnasta tasapainottamisselvityksen vuoden 2017 yllättäen syntyneen alijäämän vuoksi. Selvityksen tavoitteena on varautua tulevaisuuden haasteisiin joko uudessa Sote-tilanteessa tai tilanteessa, jossa toiminta jatkuu kuntien toimintana. Tärkeintä on pystyä turvaamaan molempien paikkakuntien asukkaiden laadukkaat ja oikealla tavalla mitoiteutut terveyspalvelut nyt ja tulevaisuudessa sekä turvata nykyisten työpaikkojen säilyminen kuntayhtymässä. Anu Helin on ollut yhteydessä Perlacon Oy:n Eero Laesterään asiasta. Kuntayhtymän tilanteesta pidettiin myös alustava palaveri, johon osallístuivat Anu Helinin lisäksi Auran kunnan hallintojohtaja Tuija Pellosmaa, Perlacon Oy:n Eero Laesterä ja Arto Alanko. Keskustelun pohjalta Perlacon Oy on antanut työstä tarjouksensa. Työmääräarvio on 15 - 20 konsulttipäivää, jonka hinta on 1 200 euroa (alv.  0) sekä matkakustannukset toteutuneen mukaisesti. Pöytyän kunnan kanssa on alustavasti sovittu, että kustannukset jaetaan omistajakuntien kesken omistusprosenttien mukaisesti. Pöytyän kunnanjohtajan ehdotuksen mukaan työtä varten perustetaan virkamiestyöryhmä, johon kumpikin omistajakunta ja kuntayhtymä nimeää kolme edustajaa. Työstä halutaan saada objektiivinen selvitys päätöksentekoa varten. Tulokset esitellään päätöksenteko-organisaatioille. Tarjous on kokouksen oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus hyväksyy Pöytyän kunnan ehdotuksen yhteisestä selvityksestä terveyspalvleuiden kehittämisestä ja turvaamisesta paikkakunnilla, siihen liittyvän saadun tarjouksen ja kustannusten jakautumisen omistajakuntien omistusosuuksien suhteessa sekä nimeää selvityksen työryhmään kunnanjohtajan, hallintojohtajan ja sosiaalijohtajan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.