Kunnanhallitus, kokous 9.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 171 Auraamon vuokrat

AurDno-2019-358

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Auraamon avajaiset on pidetty 30.8.2019. Talon toiminnan ideana on, että siitä muodostuisi kuntalaisten olohuone elävöittäen vanhaa kuntakeskustaa. Auranmaan kansalaisopistolla on talossa paljon toimintaa, lisäksi tiloissa toimii arkisin kunnan työpaja. Auralaisille yhdistyksille tarjotaan tilaa ilmaiseksi käyttöön omien jälkien siivousvelvoitteella. Yritysten pop-up tila on viikon-kahden ajan yrityksille ilmainen. Suunnitteilla on myös nuorison teatteritoimintaa.

Talon käyttösäännöt ovat liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus päättää, että Auraamon tiloista peritään seuraavanlaiset vuokrat tilaa kohti:
- muut kuin auralaiset yhdistykset 15 € / h
- yksityishenkilöt 10 € / h
- yritykset 20 € / h
- pidempiaikaiset myynti- ja muut tapahtumat hinnoitellaan erikseen tilanteen luonteen mukaan, esimerkiksi joulukauppa tai teemaviikko.

Lisäksi kunnanhallitus päättää, että Auraamon tiloista ei peritä vuokraa
- Auranmaan kansalaisopistolta
- auralaisilta yhdistyksiltä tai niiltä yhdistyksiltä, joiden toiminta kohdistuu Auraan
- pop-up tilasta, jos käyttöaika on 1-2 viikkoa

Kunnanhallitus hyväksyy lisäksi liitteen mukaisen käyttösäännön Auraamon toiminnalle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi käyttösääntöön lisätään laskutus kadonneesta avaimesta.

Tiedoksi

Hallintotoimisto, esimiehet, sosiaalitoimisto

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus osoitetaan kunnanhallitukselle ja toimitetaan keskushallintoon. Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi. Saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan saadun tieto saantitodistuksen osoittamana päivänä. Erillistä tiedoksisaantitodistusta käytettäessä päätöksestä katsotaan saadun tieto todistukseen merkittynä päivänä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Sähköinen asiakirja täyttää myös kirjallisen asiakirjan vaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon vaaditaan oikaisua

- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Vaatimuksen perusteineen on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksesta. Tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus ja siinä on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä saa kunnan keskushallinnosta.

Keskushallinnon yhteystiedot:
käyntiosoite Nikkarinkuja 8, Aura
postiosoite Auran kunta, PL 24, 21381 Aura
puhelinvaihde (02) 486 430
sähköposti kunta@aura.fi
avoinna ma - to klo 8.00-16.00, pe klo 8.00-14.45