Kunnanhallitus, kokous 9.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 168 Talouden toteutuminen tammi-heinäkuussa 2019

AurDno-2019-318

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Kunnan talous on edennyt tammikuun ja toukokuun välisenä aikana suurin piirtein talousarvion mukaisena. Erikoissairaanhoidon menot ovat kuitenkin hyvän alkuvuoden jälkeen pompahtaneet yli talousarvion lukujen noin neljä prosenttia. Näyttää siltä, että aineita, tarvikkeita ja tavaroita on ostettu alkuvuonna kunnan organisaatiossa normaalia enemmän. Myös avustuksia on jaettu runsaasti. Oheismateriaalina on pitkä tuloslaskelma toukokuun tilanteesta. Lisäksi materiaalina on toimielimittäin lyhyt laskelma.

Ehdotus

Esittelijä

Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä talouden tilanteen tietoon saatetuksi ja päättää ohjeistaa hallintokuntia pitämää tarkkaa taloutta koko vuoden ajan. Mikäli joissakin menokohdissa on jo tullut ylityksiä, tulee kustannuspaikoista jatkossa löytyä säästöä siten, ettei toimielimen loppusumma ylity.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Heinäkuun lopun taloudellinen tilanne on kunnan kassan kannalta ollut kriittinen. Uutta lainaa on jouduttu ottamaan tämän vuoden aikana 1,4 miljoonaa euroa, ja syyskuun alussa ollaan jälleen tilanteessa, jossa joudutaan ottamaan lisää velkaa kunnan kassavajeen vuoksi. Verotulot ovat toteutuneet heinäkuun loppuun mennessä 59,4%:lla talousarvioon verrattuna, mutta kertymä ei riitä kompensoimaan kunnan loppuvuoden niukkenevia tuloverotilityksiä. Uuden tuloverojen tilitysrytmin vuoksi kunnan tuloverot ovat jo heinäkuusta alkaen pienemmät kuin alkuvuodesta. Toisaalta vuoden lopun aikana yhdenkään kuukauden ei pitäisi painua tuloverojen suhteen nollaan eikä miinukselle, kuten vuonna 2018 tapahtui.

Toimielimittäisessä tuloslaskelmatarkastelussa tulee huomioida etenkin sairaanhoidon menojen tasaerälaskutus, jota ruvetaan tasaamaan toteutuneen käytön mukaiseksi vasta lokakuussa. Heinäkuun erikoissairaanhoidon toteuma on ollut hieman alle sairaanhoitopiirin antaman talousarvion. Auran kokoisessa kunnassa erikoissairaanhoidon menoissa on niin kuukausittaista kuin vuositasonkin suurta vaihtelua. Tähän mennessä saatujen tietojen mukaan perusterveydenhuollon kustannukset tulevat ylittymään merkittävästi talousarviosta. Kunnan toimielimittäisessä tarkastelussa ainoastaan teknisen lautakunnan kokonaiskutannukset ovat ylittyneet parilla prosentilla tasaisesta toteumasta. Kustannuspaikoittain tarkasteltuna suurimmat ylityskohdat ovat olleet talvikunnossapito, kiinteistöpäivystys sekä rakennusten ja alueiden kunnossapitopalvelu.

Koko kuntaa koskeva lyhyt tuloslaskelma ja laskelmat toimielittäin ovat liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus merkitsee talouden tilanteen alkuvuoden osalta tietoon saatetuksi.

Päätös

Kunnanhallitus totesi, että mahdollisesti alijämää on syntymässä koko vuoden ajalta arviolta 400 000 euroa. Kunnanhallitus päätti antaa kaikille tehtäväalueille hankintakiellon vuoden 2019 loppuun asti siten, että vain välttämättömimmät hankinnat voidaan loppuvuoden aikana suorittaa.

Tiedoksi

Esimiehet

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus osoitetaan kunnanhallitukselle ja toimitetaan keskushallintoon. Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi. Saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan saadun tieto saantitodistuksen osoittamana päivänä. Erillistä tiedoksisaantitodistusta käytettäessä päätöksestä katsotaan saadun tieto todistukseen merkittynä päivänä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Sähköinen asiakirja täyttää myös kirjallisen asiakirjan vaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon vaaditaan oikaisua

- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Vaatimuksen perusteineen on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksesta. Tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus ja siinä on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä saa kunnan keskushallinnosta.

Keskushallinnon yhteystiedot:
käyntiosoite Nikkarinkuja 8, Aura
postiosoite Auran kunta, PL 24, 21381 Aura
puhelinvaihde (02) 486 430
sähköposti kunta@aura.fi
avoinna ma - to klo 8.00-16.00, pe klo 8.00-14.45