Kunnanvaltuusto, kokous 14.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Perustelut

Hallintosäännön 105 §:n mukaan valtuusto valitsee jokaisessa kokouksessa kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa.

Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös äänten laskijoina ja avustavat muutenkin vaalitoimituksessa, jollei valtuusto toisin päätä.

Hallintosäännön 105 §:n mukaan valtuuston pöytäkirja siihen liittyvine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain (410/2015) 140 §:ssä säädetään.

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on ilmoitettu yleisesti nähtävillä olevaksi perjantaina 18.12.2020 klo 9.00–12.00.


Pöytäkirjan tarkastusvuorossa Kari Koivu ja Jukka Leino.

Tarkastus suoritetaan kunnanvirastossa torstaina 17.12.2020.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kari Koivu ja Jukka Leino.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei voi tehdä valitusta, koska se koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.