Kunnanvaltuusto, kokous 14.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän palvelusopimuksen hyväksyminen vuodelle 2021

AurDno-2020-492

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Perustelut

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayhtymällä on jäsenkuntiensa puolesta järjestämisvastuu laissa säädetyistä perusterveydenhuollon palveluista. Kuntayhtymä tuottaa palveluita ensisijaisesti jäsenkuntiensa asukkaille, mutta kuntayhtymä voi myydä palveluja myös ulkopuoliselle taholle. Sopimuksen mukaan molemmissa kunnissa tulee tuottaa perusterveydenhuollon lähipalveluja. Vuosittaisissa palvelusopimuksissa määritellään kuntakohtaiset palvelut sekä niiden laajuus. Jäsenkuntien valtuustot päättävät kuntakohtaisista palvelusopimuksista.

Lähipalveluiden hinnat määritellään kunnittain ja ne huomioidaan palvelusopimusten ja talousarvion laadinnassa. Seudullisille palveluille määritellään yksi yhteinen hinta. Kuntien maksamat korvaukset palveluista ovat pääsääntöisesti käyttöön perustuvia. Jos käytön määrittely ei ole mahdollista, voidaan korvaus periä asukaslukuun perustuvana.Kuntayhtymän tulee järjestää palvelusopimusten mukaiset palvelut sopimusten perusteella talousarvioon sisällytettyjen tulojen puitteissa.

Vuodelle 2021 neuvoteltu palvelusopimus vastaa pitkälti kuluvan vuoden sopimusta. Vuoden 2021 sopimuksesta on poistettu pääterveysasemalle keskitetty akuuttivastaanoton käynti ja lisätty jalkaterapeutin vastaanottokäynti. Auran terveysasemalle on lisätty palveluna psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanottokäynti. Palvelusopimukseen on lisätty omana kohtanaan kehityshanke, jossa on tarkoitus tarkastella mm. omalääkärijärjestelmää korvaavaa toimintamallia ja laboratoriotoimintojen tuottamista.

Ehdotus

Esittelijä

Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi liitteenä olevan Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ja Auran kunnan välisen palvelusopimuksen vuodelle 2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi liitteenä olevan Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ja Auran kunnan välisen palvelusopimuksen vuodelle 2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Pöytyän kansanterveystyön ky

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

-se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

-kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

-päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,

-päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai

-päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Turun hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 32, 20101 TURKU    

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2 – 4, 20100 TURKU                            

Sähköpostiosoite: turun.hao(at)oikeus.fi

Puhelinnumero: 029 56 42410

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

-päätös, johon haetaan muutosta

-miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

-perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

-päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

-todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

-asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Auran kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: PL 24, 21381 AURA      

Käyntiosoite: Nikkarinkuja 8 AURA 

Sähköpostiosoite: kunta@aura.fi    

Puhelinnumero: 02-486430             

Kirjaamon aukioloaika on ma – to klo 8 – 16 ja pe 8 – 14.45.