Kunnanvaltuusto, kokous 14.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Toivo Anttila toimikunnan lakkauttaminen

AurDno-2020-462

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Toivo Anttilan kuolemasta on 19 vuotta. Auran kunta sai testamentilla koko taitelijan omaisuuden. Kunnalla on ollut testamentin mukaan mahdollisuus myydä tai lahjoittaa joko osa tai koko hänen taiteellinen tuotantonsa. Kun kunta on pitänyt taidetta omistuksessaan, se on ollut velvollinen luovuttamaan teoksia mahdollisiin näyttelyihin ja on voinut periä kohtuullisen korvauksen taiteen lainaamisesta. Muilta osin testamentissa ei rajoitettu taiteellisen tuotannon käyttöä tai esillepanoa. Testamentilla kunnalle jäänyt asunto myytiin. Varoilla on hoidettu Toivo Anttilan taiteellista tuotantoa, mahdollistettu kuntalaisille kulttuurielämyksiä ja digitoitu filmit ja kuvat, hankittu koululle viisi digitaalista järjestelmäkameraa, näyttelytilan vitriinit, ostettiin taiteilijan hautakivi ja tehtiin haudanhoitosopimus 25 vuodeksi, kustannettiin kaikille kuntalaisille avoimia kulttuuriretkiä ja on myönnetty vuosittainen taidestipendi sekä perustettu virtuaalimuseo osin hankerahoituksella. Tällä hetkellä toimikunnalla ei ole rahavaroja jäljellä ja juoksevana kuluna on ollut virtuaalimuseon palvelinkustannus. Tämän vuoksi syksyllä 2020 virtuaalimuseo siirrettiin osaksi kunnan internet-sivuja kulttuurin alle.

Taiteilijan suosituimpia teoksia on jäljellä vain yhdet kappaleet. Joitakin teoksia on vielä muutamia. Koska toimikunnalla ei ole enää rahavaroja käytössään, se on päätynyt ehdottamaan toimikunnan lakkauttamista. Toivo Anttilan tuotanto on esillä kunnan internet-sivulla virtuaalimuseona. Toimikunta ehdottaa, että taiteilijan tuotantoa laitettaisiin esille julkisiin rakennuksiin. Loput rahavaransa (870 €) toimikunta käyttäisi taiteilijan haudanhoitosopimuksen jatkamiseen. Toimikunta ehdottaa 13.10. pidetyssä kokouksessaan, että toimikunta lakkautettaisiin seuraavin ehdoin:
1. Virtuaalimuseo pidetään osana kunnan internet-palvelua niin kauan kuin se on mahdollista.
2. Toivo Anttilan jäljellä olevat alkuperäiset taideteokset kehystetään ja asetetaan julkisiin rakennuksiin nähtäville.
3. Toivo Anttilan rahaston loput rahavarat käytetään Toivo Anttilan haudanhoitosopimuksen jatkamiseen.

Kehystettäviä taideteoksia on noin kymmenen kappaletta. Toimikunnan kokouksen pöytäkirja on oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus ehdottaa vatuustolle, että Toivo Anttila toimikunta lakkautetaan tämän toimikauden päättyessä 31.5.2021 toimikunnan esittämällä tavalla:

1. Virtuaalimuseo pidetään osana kunnan internet-palvelua niin kauan kuin se on mahdollista.
2. Toivo Anttilan jäljellä olevat alkuperäiset taideteokset kehystetään ja asetetaan julkisiin rakennuksiin nähtäville.
3. Toivo Anttilan rahaston loput rahavarat käytetään Toivo Anttilan haudanhoitosopimuksen jatkamiseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Ehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa vatuustolle, että Toivo Anttila toimikunta lakkautetaan tämän toimikauden päättyessä 31.5.2021 toimikunnan esittämällä tavalla:

1. Virtuaalimuseo pidetään osana kunnan internet-palvelua niin kauan kuin se on mahdollista.
2. Toivo Anttilan jäljellä olevat alkuperäiset taideteokset kehystetään ja asetetaan julkisiin rakennuksiin nähtäville.
3. Toivo Anttilan rahaston loput rahavarat käytetään Toivo Anttilan haudanhoitosopimuksen jatkamiseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Toivo Anttila tmk jäsenet, kirjanpito

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

-se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

-kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

-päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,

-päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai

-päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Turun hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 32, 20101 TURKU    

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2 – 4, 20100 TURKU                            

Sähköpostiosoite: turun.hao(at)oikeus.fi

Puhelinnumero: 029 56 42410

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

-päätös, johon haetaan muutosta

-miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

-perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

-päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

-todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

-asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Auran kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: PL 24, 21381 AURA      

Käyntiosoite: Nikkarinkuja 8 AURA 

Sähköpostiosoite: kunta@aura.fi    

Puhelinnumero: 02-486430             

Kirjaamon aukioloaika on ma – to klo 8 – 16 ja pe 8 – 14.45.