Kunnanvaltuusto, kokous 15.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Esitys kunnan osan siirtämisestä Auran kuntaan

AurDno-2020-163

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Perustelut

Mauri Grof on 3.10.2019 päivätyllä hakemuksella esittänyt Liedon kunnalle omistamansa Öysti-nimisen kiinteistön 423-450-4-10 siirtämistä Auran kuntaan. Perusteluina hän on esittänyt kuntarajan ns. silmukan, jonka johdosta kiinteistö on osittain Auran kunnan sisällä sekä välimatkat kiinteistöltä Liedon keskustaan (19 km) ja Auran keskustaan (7,5 km). Kiinteistön koko on n. 0,4 hehtaaria eikä se rajaudu suoraan Auran kuntaan. Liedon kunnanhallitus pyytää Auran kunnanvaltuustolta lausuntoa esityksen tarkoittamasta kunnan osan siirtämisestä Liedon kunnasta Auran kuntaan.

Kuntarakennelain (1698/2009) 11 §:n mukaan esityksen kunnan osan siirtämisestä toiseen kuntaan voi tehdä muutoksen kohteena olevan kunnan valtuusto, kuntien valtuustot yhdessä, kunnan jäsen tai ministeriö.Kunnan jäsen toimittaa esityksensä oman kuntansa kunnanhallitukselle, jonka on hankittava esityksestä kaikkien muutoksen kohteena olevien kuntien valtuustojen lausunnot. Lausunnosta tulee ilmetä kunnan kanta kuntajaon muuttamiseen perusteluineen. 

Kuntarakennelain 2 §:n mukaan kuntajaon kehittämisen tavoitteena on elinvoimainen, alueellisesti eheä ja yhdyskuntarakenteeltaan toimiva kuntarakenne, joka vahvistaa kunnan asukkaiden itsehallinnon edellytyksiä. Kuntarakennelain 4 §.n mukaan kuntajakoa voidaan muuttaa, jos muutos edistää 2 §:ssä tarkoitettuja kuntajaon kehittämisen tavoitteita sekä parantaa: 1) kunnan toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä vastata palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta tai muuten edistää kunnan toimintakykyä; 2) alueen asukkaiden palveluja tai elinolosuhteita; 3) alueen elinkeinojen toimintamahdollisuuksia; tai alueen yhdyskuntarakenteen toimivuutta. Samaisen pykälän mukaan kunnan on muodostuttava yhdestä alueesta, joka muodostaa toiminnallisen kokonaisuuden, jollei valtioneuvosto alueellisen eheyden osalta erityisen kuntajakoselvityksen perusteella toisin päätä.

Liedon kunnanhallitus on 24.2.2020 tekemällä päätöksellä päättänyt esittää Liedon kunnanvaltuustolle, että Liedon kunta vastustaa kiinteistön omistajan hakemusta kiinteistön siirrosta Auran kuntaan ja esittää, että ministeriö kuntarakennelain 21 §.n perusteella heti hylkää esityksen kunnan osan siirtämisestä toiseen kuntaan.

Auran kunnan näkökulmasta esitetyn alueen siirto osaksi Auran kuntaa ei tuo kuntarakennelain 2 §.n ja 4 §:n mukaisia hyötyjä. Kiinteistö ei suoraan rajoitu Auran kuntaan, jolloin lain edellyttämä alueellinen eheys ei myöskään toteudu. 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus

  1. toteaa, että kuntarakennelain 2 § ja 4 § edellyttämät vaatimukset eivät toteudu tehdyssä esityksessä Liedon kunnan osan siirtämisestä Auran kuntaan ja
  2. esittää kunnanvaltuustolle, että se lausuntonaan Liedon kunnanhallitukselle toteaa, että Auran kunta ei näe erityistä tarvetta tehdylle esitykselle Liedon kunnan osan siirtämisestä Auran kuntaan, koska kuntajaon muuttamiselle ei ole kuntarakennelain mukaisia perusteita.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se lausuntonaan Liedon kunnanhallitukselle toteaa, että Auran kunta ei näe erityistä tarvetta tehdylle esitykselle Liedon kunnan osan siirtämisestä Auran kuntaan, koska kuntajaon muuttamiselle ei ole kuntarakennelain mukaisia perusteita.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Liedon kunta, Mauri Grof

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei voi tehdä valitusta, koska se koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.