Kunnanvaltuusto, kokous 15.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Henkilöstötilinpäätös vuodelta 2019

AurDno-2020-124

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

KT-Kuntatyönantajat on antanut suosituksen henkilöstövoimavarojen arvioinnista. Se rakentuu viitekehykseen, joka painottuu kehittämisen ja vaikuttavuuden arviointiin sekä määrällisiin ja laadullisiin tunnuslukuihin. Suosituksessa on valtakunnallisesti samalla tavalla kerättävät henkilöstövoimavaroja kuvaavat tunnusluvut, jotka mahdollistavat kuntien välisen vertailun.

Henkilöstömäärä oli Auran kunnassa vuoden 2019 lopussa 160 henkilöä, joista 131 oli vakinaisessa palvelussuhteessa ja 29 määräaikaisessa palvelussuhteessa. Henkilöstöä on palkattu eniten sivistystoimen hallinnnonalalle. Henkilöstöraportissa on kuvattu henkilöstön lukumäärää, työpanosta, poissaoloja, kustannuksia ja koulutuksiin osallistumista. Vaikka sairauspoissaolot nousivat edellisestä vuodesta, voidaan Auran kunnan osalta tilannetta pitää edelleen hyvänä, sillä toteuma on vielä neljä päivää henkilöä kohden matalampi kuin kuntasektorilla keskimäärin. Yhteistyö työterveyshuollon kanssa on kehittynyt parempaan suuntaan, vaikkakin ennalta ehkäisevien toimenpiteiden vaikuttavuutta on mahdoton osoittaa.

Raportti on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus merkitsee raportin tietoon saatetuksi ja esittää sen edellleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Perustelut

Henkilöstöraportti on esityslistan liitteenä.

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää raportin valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei voi tehdä valitusta, koska se koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.