Kunnanvaltuusto, kokous 15.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Investointiohjelman muutokset koronvirusepidemian vuoksi vuonna 2020

AurDno-2020-134

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kunnan verotulot eivät tule toteutumaan vuonna 2020 talousarvioon arvioidulla tavalla. Kuntaliiton ensimmäisten ennakkoarvioiden mukaan kaikkien kuntien tuloverot laskevat tänä vuonna 30 % ja yhteisöverot 20 %. Tuloverojen osalta 30 % menetys tarkoittaa Auran kunnalle 4 208 000 euroa ja yhteisöveron tuotosta 20 %:n leikkaus tarkoittaa 127 800 euroa, yhteensä verotuloista 4 336 200 euroa. Toisaalta myös kunnan menot tulevat lisääntymään esimerkiksi sote-menojen osalta Kuntaliiton arvion mukaan ainakin 30 %.

Kuntaliiton talousosaston tuottaman kuntakohtaisen veroennustekehikon mukaan Auran kunnan tuloverot toteutuvat vuonna 2020 noin 800 000 euroa pienempinä kuin talousarvioon on arvioitu.  Tällöin puhutaan "vain" 5-6 %:n menetyksistä. Valtio maksaa Auran kunnalle 330 000 euroa veromenetysten kompensaatiota valtionosuuksien yhteydessä. Tämä summa otetaan pois vuoden 2021 valtionosuuksista. Todellista valtion lupaamaa tukipakettia ei ole saatu. Tehdyissä ennusteissa on sekä menojen että tulojen osalta vielä merkittäviä epävarmuustekijöitä. Lähempänä todellisia lukuja ollaan aikaisintaan syksyllä.

Investointiosiossa on kuitenkin nähtävillä jo kevään osalta joitakin muutostarpeita. Useimmat investoinneista on jo käynnistetty vähintään kilpailutuksen osalta. Toisaalta on nähty, että joitakin ei aivan välttämättömiä investointeja voitaisiin siirtää eteenpäin ja toisaalta toteuttaa niitä investointeja, jotka mahdollisesti tuovat erityisesti paikallisille yrityksille uutta liikevaihtoa. Lisäksi on tullut uutena investointikohteena Kirkonkulman koulu, josta vesivahingon seurauksena aiheutuu myös kunnalle korjauskustannuksia sekä päiväkoti Pääskynpesä, jossa on tehtävä havaitun rakennusvirheen korjaus.

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 8.4.2020 käsitellyt kuluvan vuoden talousarviota ja tehnyt siihen seuraavia muutoksia ja lisäyksiä:

Muutokset (siirto vuodelta 2020 vuodelle 2021:

  • Louhi palaute- ja karttapalvelu 6 500 €
  • vanhustentalon pesuhuoneen peruskorjaus 7 000 €
  • Kivikoulun salaojat ja sadevesiviemäri 20 000 €
  • Kivikoulun sisäänkäynnit 20 000 €
  • Auraamo kuntouttava paja ja akustiikka 6 000 €
  • Maisemavalaistus 17 000 €
  • Tarvasjoentien hallin korjaus- ja muutostyöt 25 000 €
  • Tarvasjoentien lämmitysjärjestelmän uusiminen 30 000 €

Lisäksi lautakunta esitti uusien osakehuoneistojen hankkimisen puolittamista 160 000 €.

Lisäyksenä investointiohjelmaan lautakunta esitti:

  • Päiväkoti Pääskynpesän korjaus 30 000 € ja
  • Kirkonkulman koulun korjaus 45 000 €

Kirkonkulman koulun osalta esitetty summa ei tule riittämään. Alustava kustannusarvio kunnan osuudesta Kirkonkulman koulun korjauksen osalta on 57 000 €, joka tosin sisältää sekä omavastuun että ikävähennyksen. Osakehuoneistojen hankinta ei tule toteutumaan täysimääräisesti, koska hankkeita ei ole aloitettu taloudellisen epävarmuuden johdosta. Mikäli hankkeet käynnistyvät, niin kunnan kustannukset syntyvät edistymisen mukaisina maksuposteina ja investointivarauksen puolittaminen on mahdollista. Myös maanhankinnasta voidaan pidättäytyä vuoden 2020 lopun osalta. Tähän mennessä varatusta 100 000 eurosta on käytetty 21 000 euroa Senaatin kanssa tehtyihin kauppoihin. Tarvasjoentien teollisuushallin osalta olisi kuitenkin järkevää toteuttaa lämmitysjärjestelmän uusiminen (30 000 €), koska se maksaa säästyneinä lämmityskuluina itsensä nopeasti takaisin.

Oheismateriaalina hyväksytty investointiohjelma vuodelle 2020 ja tekniselle lautakunnalle tehty muutosesitys 3.4.2020.

Ehdotus

Esittelijä

Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan tekemät muutosesitykset ja esittää niitä edelleen kunnanvaltuustön hyväksyttäväksi, kuitenkin niin muutettuna, että Kirkonkulman koulun korjaukseen varataan 60 000 € ja Tarvasjoentien teollisuushallin lämmitysjärjestelmän uusiminen säilytetään vuoden 2020 investointiohjelmassa.

Päätös

Esittelijä ehdotti asian pöydälle jättämistä. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Perustelut

Tekninen johtaja Kari Tuohi selvittää Kirkonkulman kouluun tehtävää vesivahingon korjausta sekä muita investointiohjelman muutoksia.

Ehdotus

Esittelijä

Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan tekemät muutosesitykset ja esittää niitä edelleen kunnanvaltuustön hyväksyttäväksi, kuitenkin niin muutettuna, että Kirkonkulman koulun korjaukseen varataan 60 000 € ja Tarvasjoentien teollisuushallin lämmitysjärjestelmän uusiminen säilytetään vuoden 2020 investointiohjelmassa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Silja Aalto, Arja Kima, Kari Tuohi, Pentti Urho

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

-se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

-kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

-päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,

-päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai

-päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Turun hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 32, 20101 TURKU    

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2 – 4, 20100 TURKU                            

Sähköpostiosoite: turun.hao(at)oikeus.fi

Puhelinnumero: 029 56 42410

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

-päätös, johon haetaan muutosta

-miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

-perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

-päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

-todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

-asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Auran kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: PL 24, 21381 AURA      

Käyntiosoite: Nikkarinkuja 8 AURA 

Sähköpostiosoite: kunta@aura.fi    

Puhelinnumero: 02-486430             

Kirjaamon aukioloaika on ma – to klo 8 – 16 ja pe 8 – 15.