Kunnanvaltuusto, kokous 15.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Osayleiskaavan laatiminen

AurDno-2018-470

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Perustelut

Auran voimassa oleva yleiskaava ei kaikilta osin vastaa nykyisiä kunnan strategisia linjauksia ja olevaa maankäyttöä eikä näin ohjaa riittävästi asemakaavoitusta tai muuta suunnittelua alueella. Kun laaditaan asemakaavaa alueelle, jolla ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, asemakaavan yhteydessä joudutaan tekemään yleiskaavallisia selvityksiä. Myös valitusmahdollisuudet asemakaavasta ovat suuremmat alueella, jolla ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa.

Osayleiskaavan muutoksen ja laajennuksen tavoitteena on laatia MRL 42 §:n mukainen oikeusvaikutteinen yleiskaava, joka ajantasaistaa 10.5.1993 kunnanvaltuuston hyväksymän taajamien ei-oikeusvaikutteisen osayleiskaavan ja laajentaa osayleiskaava-aluetta tarvittaessa yleiskaavoittamattomille alueille. Osayleiskaavan tarkastelualueen rajaus on tehty Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja maakuntaliiton kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta.

Osayleiskaavalla varaudutaan valtatie 9:n rinnakkaisteihin sen muuttuessa nelikaistatieksi. Maakuntakaavassa tarkastelualueelle on merkitty 3 eritasoristeystä, joiden sijainti ja vaikutukset tutkitaan osayleiskaavatyön yhteydessä. Asemanseudun taajaman kasvun ja rakentamisen tiivistämisen lisäksi tutkitaan valtatie 9 liittyviä nykyisiä ja tulevia aluevarauksia. Myös rataliikenteen kehittämistarpeet edellyttävät yleiskaavatarkastelua.

Osayleiskaavahankkeeseen liittyy luontevasti ympäristöministeriön, Varsinais-Suomen liiton ja Turun maakuntamuseon käynnistämä taajamahanke, jossa inventoidaan Auran Asemanseudun mm. kulttuurihistoriallisia arvoja. Myös Aurajokilaakson valtakunnallisesti arvokas maisema-alue kulttuurihistoriallisine arvoineen sekä laakson maakunnallinen merkitys ulkoilureittinä ovat kaavatyön tavoitteissa.

Tavoitteena on, että osayleiskaavaluonnos ja kunnan kehityskuva asetettaisiin nähtäville syksyllä 2020. Kokouksessa esitellään osayleiskaavan alustavaa työohjelmaa. Kaavahankkeen eteenpäinviemiseksi tarvitaan suunnittelualueelta nopealla aikataululla luontoselvitys, joka tilataan keväällä 2019. Samalla arvioidaan maisemaselvityksen päivitystarvetta osana luontoselvitystä.

Osayleiskaavatyötä ohjaavat ylemmän tason kaavat ja seudulliset suunnitelmat selvityksineen:

  • Varsinais-Suomen liiton laatima Turun kaupunkiseudun maakuntakaava on vahvistettu 23.8.2004 sekä taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaava, hyväksytty maakuntavaltuustossa 11.6.2018. https://www.varsinais-suomi.fi/fi/tehtaevaet-ja-toiminta/suunnittelu-ja-kaavoitus/voimassa-oleva-maakuntakaava
  • Turun seudun rakennemalli 2035, joka on Turun seudulle kuntien yhteistyössä laatima ei-oikeusvaikutteinen maankäytön suunnitelma. https://www.turku.fi/rakennemalli2035
  • Varsinais-Suomen ja Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyö. https://www.varsinais-suomi.fi/fi/tehtaevaet-ja-toiminta/suunnittelu-ja-kaavoitus/liikennejarjestelmatyo
  • Turun kaupunkiseudun MAL-sopimus ja kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittinen ohjelma 2018-2021.

 

Ehdotus

Esittelijä

Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto käynnistää Auran kunnan asemanseudun, valtatie 9 liikennealueen ja Aurajokilaakson osayleiskaavatyön.

Kaavoitustyön ohjaamiseksi kunnanhallitus nimeää kaavatyöhön ohjausryhmän.

Lisäksi kunnanhallitus merkitsee tiedoksi, että osayleiskaavan laatimistyö aloitetaan kartoittamalla kaavatyöhön tarvittavia selvityksiä ja viemällä jo tehtyjä aineistoja paikkatietojärjestelmään. Samalla käynnistetään kunnan alueelle ei-oikeusvaikutteisen kehityskuvan laadinta, joka palvelee osayleiskaavan laadintaa ja sitä työstetään yhdessä elinkeinoelämän, kuntalaisten ja päättäjien kanssa. Lisäksi kunta pyytää tarjoukset tehtävästä luontoselvityksestä ja mahdollisesti tarvittavasta maisemaselvityksen päivityksestä.

Päätös

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se käynnistää Auran kunnan asemanseudun, valtatie 9 liikennealueen ja Aurajokilaakson osayleiskaavan ja osayleiskaavamuutostyön. Lisäksi hallitus päättää, että kaavatyön ohjausryhmänä toimii kaavatoimikunta täydennettynä teknisellä johtajalla ja hallintojohtajalla.

Perustelut

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle,​ että se käynnistää Auran kunnan asemanseudun,​ valtatie 9 liikennealueen ja Aurajokilaakson osayleiskaavan ja osayleiskaavamuutostyön. Lisäksi hallitus päättää,​ että kaavatyön ohjausryhmänä toimii kaavatoimikunta täydennettynä teknisellä johtajalla ja hallintojohtajalla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Perustelut

Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) esittelee Auran asemanseudun taajaman, valtatie 9 liikennealueen ja Aurajokilaakson osayleiskaavan etenemistä, vaikutusten arviointia ja mahdollisuuksia osallistua osayleiskaavan valmisteluun. OAS:ssa kuvataan suunnittelun kohde, kaavoituksen lähtökohdat ja suunnittelussa käsiteltävät keskeiset asiat sekä osalliset, joita suunnittelu koskee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on koko kaavaprosessin ajan täydentyvä asiakirja. OAS-luonnos on esityslistan oheismateriaalina, tarkistettu versio toimitetaan maanantaina ennen kokousta klo 15 mennessä.

Ehdotus

Esittelijä

Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus hyväksyy osallistumis- ja arviointisuunnitelman, päättää asettaa sen nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Perustelut

Osayleiskaavatyö on edennyt siihen vaiheeseen, että keväällä pidetyn valtuustoseminaarin pohjalta on tarkennettu kunnan kehityskuvaa. Osayleiskaavaan tarvittavat selvitykset on tehty syksyn 2019 ja kevään 2020 aikana. Osayleiskaavan valmistelussa on pidetty kaksi tavoitetyöpajaa kaikille osallisille ja ohjaustyöryhmä on kokoontunut tarpeen mukaan. Kaava-aineistot ovat kokonaisuudessan nähtävillä kunnan internet-sivulla kaavoitusosiossa nimellä "Luonnosvaiheen kaava-aineisto".

 

Ehdotus

Esittelijä

Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus

  1. päättää hyväksyä Auran Asemanseudun taajaman, valtatie 9 liikennealueen ja Aurajokilaakson osayleiskaavan laatimisvaiheen aineistot, kuuluttaa ja asettaa ne nähtäville, pyytää viranomaisilta lausunnot ja osallisilta mielipiteet. Kaava-aineisto pidetään nähtävillä kunnan internet-sivulla sekä kunnanvirastossa.
  2. Esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy kaavan laatimisvaiheen aineistoon liittyvän Auran OYK:n kehityskuvan ja osayleiskaavan tavoitteet.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Perustelut

Kaava-aineistot ovat esityslistan liitteinä.

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy kaavan laatimisvaiheen aineistoon liittyvän Auran OYK:n kehityskuvan ja osayleiskaavan tavoitteet.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei voi tehdä valitusta, koska se koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.