Kunnanvaltuusto, kokous 15.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän tilinpäätös

AurDno-2019-315

Perustelut

Pöytyän kansanterveystyön kuntatyhtymän hallitus on laatinut tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2019. Kuntayhtymän tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja ovat laatineet tilinpäätöksestä tilintarkastuskertomuksen ja arviointikertomuksen. Asiakirjat ovat esityslistan liitteinä.

Yhtymähallitus on käsitellyt kuntayhtymän vuoden tilinpäätöstä kokouksessaan 31.3.2020 § 44 seuraavasti:  
 
TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019
Kuntayhtymän perussopimuksen (1.5.2019) 17 §:n mukaan tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet ja esittelijä. Tilinpäätöksen hyväksyvät 5 §:n mukaisesti jäsenkuntien valtuustot, jotka päättävät myös vastuuvapauden myöntämisestä kuntayhtymän hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 
Jäsenkunnat päivittivät kuntayhtymän perussopimuksen 1.5.2019. Aiemman perussopimuksen (1.1.2018) 18 § mukaan hinnoitteluperusteet ja yksikköhinnat vahvistetaan pääsääntöisesti talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Jäsenkunnilta peritään tasaerälaskutuksen mukaisesti kuntaosuuksia. Voimassa olevan perussopimuksen (1.5.2019) mukaan vuosittaisessa palvelusopimuksessa määritellään kuntakohtaiset palvelut ja niiden laajuus. Jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät palvelusopimukset 14.11. mennessä. Jäsenkuntien ja kuntayhtymän välille ei ole tehty palvelusopimusta vuoden 2019 palveluista. Näin ollen vuoden 2019 tilinpäätös on laadittu perussopimuksen (1.1.2018) mukaisesti. Tilinpäätöksen liitetiedoissa esitetään molemmilla tavoilla lasketut jäsenkuntien toteutunut käyttö ja kustannukset.  
 
Lopullisen laskennan mukaan kuntayhtymän tulos tilikaudelta on 341 277,32 euroa alijäämäinen.
 
Jäsenkuntien valtuustot päättävät tilikauden tuloksen käsittelystä, huomioiden edellisten tilikausien ylijäämän 29 829,12 euroa.
 
Tilinpäätös ja toimintakertomus ovat esityslistan liitteenä 1. Tilinpäätös ja toimintakertomus esitellään yhtymähallitukselle kokouksessa.  
 Valmistelijat: johtava lääkäri ja talouspäällikkö  
 
Päätösehdotus
 
Yhtymähallitus päättää:
 
- Allekirjoittaa Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän vuoden 2019 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi, - Saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen jäsenkuntien valtuustojen käsiteltäväksi.
 
Päätös:  
 
Päätösehdotuksen mukainen  
 
Tilintarkastuksen yhteydessä havaittiin vuoden 2018 tilinpäätöksessä ollut jaksotusvirhe taseen vastattavan puolen vieraassa pääomassa. Vuoden 2019 toinen lainanlyhennyserä oli jäänyt siirtämättä lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan. Näin ollen vuoden 2019 tilinpäätöksessä oli alun perin merkattu vieraanpääoman määräksi 108 860 euroa, oikea summa on 72 575 euroa. Lyhytaikaiseksi vieraaksi pääomaksi oli merkattuna 72 570 euroa, kun oikea summa on 108 855 euroa. Virheellä ei ole vaikutusta vuoden 2019 tulokseen. Samalla lisättiin sivulle 5 otsikot: Yhtymähallitus ja tarkastuslautakunta. Sivulla 10 olevasta taulukosta korjattiin näppäilyvirhe.  
 
Liite 2: Tilinpäätös 2019 korjattu versio  
 
Valmistelija: talouspäällikkö
 
 
Päätösehdotus
 
Merkitään tiedoksi.
 
Päätös:
 
 Merkitään tiedoksi.  

Ehdotus

Valtuusto käsittelee Pöytyän kansantervestyön kuntayhtymän tilinpäätöksen, arviointi- ja tilintarkastuskertomuksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

-se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

-kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

-päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,

-päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai

-päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Turun hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 32, 20101 TURKU    

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2 – 4, 20100 TURKU                            

Sähköpostiosoite: turun.hao(at)oikeus.fi

Puhelinnumero: 029 56 42410

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

-päätös, johon haetaan muutosta

-miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

-perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

-päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

-todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

-asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Auran kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: PL 24, 21381 AURA      

Käyntiosoite: Nikkarinkuja 8 AURA 

Sähköpostiosoite: kunta@aura.fi    

Puhelinnumero: 02-486430             

Kirjaamon aukioloaika on ma – to klo 8 – 16 ja pe 8 – 15.