Kunnanvaltuusto, kokous 15.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Routamaan rahaston sääntöjen päivittäminen

AurDno-2020-68

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Auran kunnanvaltuusto on hyväksynyt Pauli Ilmari Routamaan rahaston säännöt 1.7.1996. Rahaston säännöt perustuvat Pauli Ilmari Routamaan 25.3.1983 laatimaan testamenttiin. Rahaston pääoma oli 491 833,07 markkaa, ja sitä oli määrä säilyttää vähentymättömänä Auran Säästöpankissa omalla tilillään. Kunnanhallitus on hoitanut ja vastannut rahastosta. Sittemmin kunnanhallitus on delegoinut hoitovastuun hallintojohtajalle. Rahastosta on jaettu vuosittain stipendejä auralaisille puutarha-, maanviljely-, karjanhoito- tai ravintotalousalan opiskelijoille. Stipendit on tullut hakea kunnanhallituksen hyväksymällä hakukaavakkeella ja valtuuston on ollut määrä myöntää stipendit elokuun loppuun mennessä. Rahaston säännöt ovat liitteenä.

Maailma on muuttunut kovin paljon vuodesta 1996. Pankin säästötileiltä ei ole saanut muutamaan vuoteen juurikaan korkotuottoa. Aurassa ei ole ollut myöskään Säästöpankkia pitkään aikaan ja Routamaan rahastolle on avattu tili Auranmaan Osuuspankista. Rahaston säännöt ovat monelta osin nykyaikana kankeat, eikä niitä voida täysin noudattaa. Rahaston varat ovat olleet neljä viimeistä vuotta kahdessa eri rahastossa ja yhdessä  sijoitusobligaatiossa. Vuotuinen tuotto on ollut 1000 - 1500 euroa ja pääoman kasvu noin viisi prosenttia. Koko tuottoa ei ole jaettu viime vuosina.

Hallintotoimistossa on valmisteltu rahastolle nykyaikaistetut säännöt. Muutoksena alkuperäisiin sääntöihin on, että rahavaroja ei edellytetä pidettävän pankkitilillä ja kunnanhallitus saa jakaa vuotuiset stipendit. Uusi sääntö on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se

1. kumoaa 1.7.1996 hyväksymänsä Routamaan rahaston säännöt ja

2. hyväksyy liitteen mukaisen uuden säännön Routamaan rahaston hallinnointiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle,​ että se

1. kumoaa 1.7.1996 hyväksymänsä Routamaan rahaston säännöt ja

2. hyväksyy liitteen mukaisen uuden säännön Routamaan rahaston hallinnointiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Juho Karisaari

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

-se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

-kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

-päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,

-päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai

-päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Turun hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 32, 20101 TURKU    

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2 – 4, 20100 TURKU                            

Sähköpostiosoite: turun.hao(at)oikeus.fi

Puhelinnumero: 029 56 42410

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

-päätös, johon haetaan muutosta

-miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

-perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

-päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

-todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

-asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Auran kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: PL 24, 21381 AURA      

Käyntiosoite: Nikkarinkuja 8 AURA 

Sähköpostiosoite: kunta@aura.fi    

Puhelinnumero: 02-486430             

Kirjaamon aukioloaika on ma – to klo 8 – 16 ja pe 8 – 15.