Kunnanvaltuusto, kokous 15.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Vuoden 2019 tilinpäätös

AurDno-2020-123

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja.

Kuntalain 114 §;n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana.

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamisen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa.

Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

Vuoden 2019 tilinpäätös on valmisteltu hallintotoimistossa. Tilinpäätös on laadittu Suomen Kuntaliiton tilinpäätöksen sisällöstä ja toimintakertomuksesta antaman yleisohjeen sekä kirjanpitolautakunnan kuntajaoston kunnan tilinpäätökseen liitetiedoista antaman yleisohjeen mukaisesti.

Kunnan tilinpäätös tilikaudelta 2019 osoittaa alijäämää 208 849  euroa. Vuosikate on 610 687 euroa.  Vuoden 2019 tulokseen ovat vaikuttaneet tuloverojen edelleen heikko kertymä sekä talousarvion ylitykset kahdella toimialalla. Valtionosuudet pysyivät saman tasoisina kuin edellisellä tilikaudella. Toimintakulut kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 568 500 euroa. Menoista merkittävin on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille maksut erikoissairaanhoidosta. Toinen suuri ostokokonaisuus on perusterveydenhuolto Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymästä, jolle jouduttiin kirjaamaan pakollista varausta 170 000 euroa viime vuodelle kuntayhtymän alijäämän kattamiseksi 126 669 euron talousarviomuutoksen lisäksi. Kustannusten nousu alkuperäiseen talousarvioon oli 13,8 %

Palkkojen toteutumaprosentti talousarvioon verrattuna oli 97,2, eläkekulujen 91,3 ja muiden henkilöstösivukulujen 75,1. Yhteensä henkilöstökulut olivat 6 514 254 euroa, josta eläkekulut 1 100 443 euroa ja muut henkilöstösivukulut 169 285 euroa. Palkkauskulut kokonaisuutena nousivat edellisestä vuodesta 342 442 euroa.

Asiakaspalvelujen ostot olivat vuonna 2017 12 654 581 euroa, josta asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä olivat 6 372 882 euroa. Vuonna 2018 asiakaspalvelujen ostoihin kirjattiin 12 946 931 euroa, joista kuntayhtymille suuntautui 6 937 535 euroa. Asiakaspalveluiden ostot toteutuivat vuonna 2019 samankaltaisella tasolla, kuntayhtymille maksettiin 6 989 981 euroa ja muut ostot olivat 2 090 427 euroa. Toimintakulujen 22 748597 euroa, kasvu alkuperäiseen talousarvioon nähden oli 0,7 %.

Lainoja lyhennettiin vuonna 2019 pitkäaikaisten lainojen osalta 714 000 euroa. Lyhytaikaista lainaa jouduttiin ottamaan vuoden kuluessa noin 1 500 000  euroa lisää kunnan akuutin kassavajeen vuoksi.

Vuoden 2019 tulosta voidaan pitää kohtuullisena ottaen huomioon verotulojen heikon kertymän jo toisena vuonna peräkkäin. Lainamäärän kasvu ja talouden muut tunnusluvut huomioiden, kokonaistilanne alkaa jälleen olla huolestuttava. Koronaviruspandemian vaikutukset maailmantalouteen ovat jo näkyvissä, niiden kestoa ei vielä tiedetä. Tilinpäätösasiakirja on kokouksen oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus päättää
- hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2019 tilinpäätöksen
- jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi,
- saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi ja
- esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden alijäämä -208 849 euroa siirretään taseeseen oman pääoman tilikauden yli/alijäämätilille.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Perustelut

Tilinpäätösasiakirja on esityslistan liitteenä.

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle,​ että se käsittelee tilinpäätöksen ja päättää, että tilikauden alijäämä -208 849 euroa siirretään taseeseen oman pääoman tilikauden yli/alijäämätilille.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

-se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

-kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

-päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,

-päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai

-päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Turun hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 32, 20101 TURKU    

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2 – 4, 20100 TURKU                            

Sähköpostiosoite: turun.hao(at)oikeus.fi

Puhelinnumero: 029 56 42410

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

-päätös, johon haetaan muutosta

-miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

-perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

-päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

-todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

-asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Auran kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: PL 24, 21381 AURA      

Käyntiosoite: Nikkarinkuja 8 AURA 

Sähköpostiosoite: kunta@aura.fi    

Puhelinnumero: 02-486430             

Kirjaamon aukioloaika on ma – to klo 8 – 16 ja pe 8 – 15.