Kunnanvaltuusto, kokous 2.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Luottamushenkilön muuttaminen pois paikkakunnalta

AurDno-2020-342

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Varavaltuutettu Netta Nieminen on ilmoittanut muuttaneensa pois Aurasta. Kuntalain § 71 mukaan luottamushenkilö on vaalikelpoinen siinä kunnassa, jossa hän asuu. Näin ollen Netta Nieminen on menettänyt vaalikelpoisuutensa Auran kunnallisiin luottamustoimiin.

Netta Nieminen on toiminut sivistys- ja perusturvalautakunnassa Ari Pekka Haapasen varahenkilönä, vapaa-aikalautakunnassa Ilkka Soukan varahenkilönä sekä teknisen lautakunnan ja Toivo Anttila toimikunnan jäsenenä. Toivo Anttila toimikuntaan kuuluu toimikunnan sääntöjen mukaan viisi jäsentä, joten tässä vaiheessa ei ole tarpeellista valita henkilöä toimikuntaan.

Ehdotus

Esittelijä

Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se

1. myöntää eron Netta Niemiselle Auran kunnan luottamustehtävistä
2. valitsee uuden jäsenen Netta Niemisen tilalle tekniseen lautakuntaan sekä
3. varajäsenet sivistys-, perusturva- ja vapaa-aikalautakuntaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimiellisesti.

Perustelut

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle,​ että se

1. myöntää eron Netta Niemiselle Auran kunnan luottamustehtävistä
2. valitsee uuden jäsenen Netta Niemisen tilalle tekniseen lautakuntaan sekä
3. varajäsenet sivistys-​,​ perusturva-​ ja vapaa-​aikalautakuntaan.

Päätös

Valtuusto myönsi eron luottamustehtävistä Netta Niemiselle.

Uuden jäsenen ja varajäsenten valinta käsitellään seuraavassa valtuuston kokouksessa.

Perustelut

Kunnanvaltuusto nimeää lautakuntien jäsenet ja varajäsenet. Aurassa lautakunnissa on seitsemän jäsentä, joista yksi on puheenjohtaja ja yksi varapuheenjohtaja. Puolueet ovat sopineet paikkajaosta toimielimissä. Toimielinten kokoonpanossa on noudatettava tasa-arvolain säädöksiä ja valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen kunnan toimielimiin.

Ehdotus

Valtuusto valitsee jäsenen tekniseen lautakuntaan sekä varajäsenen sivistys-​,​ perusturva-​ ja vapaa-​aikalautakuntaan.

Päätös

Valtuusto valitsi tekniseen lautakuntaan jäseneksi Sanna Laineen, sivistyslautakuntaan varajäseksi Ritva Vainion, perusturvalautakuntaan varajäseneksi Merja Maasalon ja vapaa-aikalautakuntaan varajäseneksi Virpi Kauhasen.

Tiedoksi

Kari Tuohi, Ari-Pekka Haapanen, Jarkko Granat, Sirpa Kunnas, Juho Karisaari, Anna Hellstén

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

-se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

-kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

-päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,

-päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai

-päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Turun hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 32, 20101 TURKU    

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2 – 4, 20100 TURKU                            

Sähköpostiosoite: turun.hao(at)oikeus.fi

Puhelinnumero: 029 56 42410

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

-päätös, johon haetaan muutosta

-miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

-perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

-päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

-todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

-asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Auran kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: PL 24, 21381 AURA      

Käyntiosoite: Nikkarinkuja 8 AURA 

Sähköpostiosoite: kunta@aura.fi    

Puhelinnumero: 02-486430             

Kirjaamon aukioloaika on ma – to klo 8 – 16 ja pe 8 – 14.45.