Kunnanvaltuusto, kokous 2.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Partiomajan kunnostushanke

AurDno-2020-413

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Perustelut

Auran Eräkurkien kannatusyhdisty ry on hakenut Leader-rahoitusta Partiomajan kunnostus -hankkeelle. Varsinais-Suomen ELY-keskus on hyväksynyt hankkeen ja myöntänyt sille tukea 19 182,95 euroa. Hankkeen hyväksytty kustannusarvio on 36 890,29 euroa. Hankkeen tarkoituksena on nimensä mukaisesti korjata ja kunnostaa nykyinen partiolaisten maja vastaamaan paremmin tämän hetkisiä tarpeita. Hanke mahdollistaa partiotoiminnan jatkamisen nykyisellä majalla. Hanke on päätöksessä laitettu virheellisesti päättymään jo 31.12.2020, mutta sen toteuttamiselle haetaan jatkoaikaa.

Auran Eräkurkien kannatusyhdisty ry on pyytänyt 30 000 euron rahoitustarjousta Auranmaan Osuuspankista hankkeen toteuttamiseksi. Osuuspankki on tarjonnut 5 vuoden lainaa oheismateriaalin mukaisesti 12kk Euribor lisättynä 2,180 %-yksikön marginaalilla. Tarjous vanhenee ennen kunnanvaltuuston käsittelyä ja tarjous tulee uudistaa ennen sitä. Kunta on aiemmin myöntänyt yleishyödyllisten yhdistysten tuettuihin EU-hankkeisiin omavelkaisia takauksia.

Hankkeeseen liittyvät asiakirjat ovat pykälän oheismateriaalina. Auran Eräkurkien edustajat tulevat kokouksen alkuun esittelemään hanketta.

Ehdotus

Esittelijä

Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunta myöntää omavelkaisen takauksen Auran Eräkurkien kannatusyhdistys ry:lle sen Auranmaan Osuuspankista hakemalle ja edellä kerrottujen ehtojen mukaiselle 30 000 euron lainalle. Lisäksi kunnanvaltuusto valtuuttaa kunnanjohtajan sopimaan mahdollisista vähäisistä lainaehdon muutoksista, joihin vaaditaan takaajan suostumus.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Perustelut

Päivitetty lainatarjous on oheismateriaalina.

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle,​ että kunta myöntää omavelkaisen takauksen Auran Eräkurkien kannatusyhdistys ry:lle sen Auranmaan Osuuspankista hakemalle ja edellä kerrottujen ehtojen mukaiselle 30 000 euron lainalle. Lisäksi kunnanvaltuusto valtuuttaa kunnanjohtajan sopimaan mahdollisista vähäisistä lainaehdon muutoksista,​ joihin vaaditaan takaajan suostumus.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Auran Eräkurkien kannatusyhdistys ry, Silja Aalto, Arja Kima

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

-se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

-kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

-päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,

-päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai

-päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Turun hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 32, 20101 TURKU    

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2 – 4, 20100 TURKU                            

Sähköpostiosoite: turun.hao(at)oikeus.fi

Puhelinnumero: 029 56 42410

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

-päätös, johon haetaan muutosta

-miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

-perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

-päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

-todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

-asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Auran kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: PL 24, 21381 AURA      

Käyntiosoite: Nikkarinkuja 8 AURA 

Sähköpostiosoite: kunta@aura.fi    

Puhelinnumero: 02-486430             

Kirjaamon aukioloaika on ma – to klo 8 – 16 ja pe 8 – 14.45.