Kunnanvaltuusto, kokous 2.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Tulovero- ja kiinteistöveroprosentit vuodelle 2021

AurDno-2020-368

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Kiinteistöverolain mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla,​ kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella. Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä. Verohallinto voi myöhentää ilmoituksen antamisen määräaikaa. Jos ilmoitusta ei ole annettu määräajassa,​ verotuksessa voidaan noudattaa edellisen vuoden kiinteistöveroprosentteja,​ kuitenkin vähintään alinta lain mukaista prosenttia.

Kiinteistövero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön arvosta. Lopullinen kiinteistökohtainen vero määrittyy kiinteistön arvon perusteella,​ jona pidetään sille tulo-​ ja varallisuusverolain sekä niiden nojalla annettujen määräysten mukaisten perusteiden mukaan kalenterivuotta edeltävältä vuodelta määrättävää arvoa. Kiinteistölle,​ jolle ei määrätä arvoa varallisuusverotuksessa,​ määrätään tässä laissa tarkoitettu arvo samojen perusteiden mukaan. Kiinteistöllä tarkoitetaan kiinteistöverolaissa tonttia,​ tilaa ja muuta Suomessa olevaa itsenäistä maanomistuksen yksikköä,​ joka on merkitty tai merkittävä maarekisteriin,​ tonttikirjaan tai kiinteistörekisteriin.

Kunnanvaltuuston on vahvistettava vuosittain ainakin yleinen kiinteistöveroprosentti ja vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti. Kunta voi myös vahvistaa erillisen veroprosentin muille kuin vakituisille asuinrakennuksille,​ voimalaitosrakennuksille,​ rakentamattomalle rakennuspaikalle sekä yleishyödyllisen yhteisön omistamalle rakennukselle ja maapohjalle. Jollei erillistä veroprosenttia ole vahvistettu,​ sovelletaan yleistä kiinteistöveroprosenttia.

Verotusmenettelystä annetun lain mukaan kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Jos ilmoitusta ei ole toimitettu säädettynä aikana,​ verotuksessa ennakkoperinnässä voidaan noudattaa edellisen vuoden tuloveroprosenttia. Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella.

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 31.8.2020 säästöohjelman vuoden 2020 lopusta alkaen vuoden 2022 loppuun asti. Säästöohjelmaan sisältyi ehdollisena kiinteistöveroprosenttien korotusta. Kunnan tuloveroprosentti on 21,50, jolla kunta on Varsinais-Suomessa eniten verottavan kymmenyksen joukossa. Valtuuston hyväksymän kuntastrategian mukaan kunnan tuloveroprosentti saadaan laskettua tulevaisuudessa maakunnan keskiarvoon, joka on tällä hetkellä hieman alle 20. Näin ollen tuloveroprosentin korottamiselle ei ole perusteita.

Veroprosentteja Varsinais-Suomen kunnissa, ja keskiarvot 2020

Kunta Tuloveroprosentti Yleinen kiinteistövero Vakituisten asuinrak. kiint.vero Muiden kuin vakituisten asuinrak. kiint.vero
Aura 21,50 1,10 0,55 1,10
Koski tl. 20,00 0,93 0,41 0,93
Loimaa 21,00 1,00 0,50 1,05
Marttila 20,75 0,95 0,45 0,95
Oripää 21,00 1,10 0,55 1,20
Pöytyä 21,25 1,05 0,50 1,10
Varsinais-Suomen kunnat keskimäärin 19,96 1,04 0,45 1,24
Koko maa keskimäärin 19,97 1,08 0,50 1,20

Kiinteistöveroja on nostettu Aurassa viimeksi vuodelle 2015. Yleinen kiinteistöveroprosentti on vuonna 2020 1,10, vakituisten asuntojen kiinteistöveroprosentti 0,55 ja muiden kuin vakituisten asuntojen kiinteistöveroprosentti on 1,10. Mikäli korotuksia kiinteistöveroihin tehtäisiin, olisi vaikutus esimerkiksi seuraavanlainen:

Vero Nykyinen veroprosentti Uusi veroprosentti verotuotto nykyisellä %:lla euroina Verotuotto uudella %:lla euroina
Yleinen kiinteistövero 1,10 1,20 305 000 332 000
Vakituisten asuinrakennusten kiinteistövero 0,55 0,60 443 000 483 000
Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistövero 1,10 1,20 19 000 21 000
Tuotto yhteensä     767 000 836 000

Valtionhallinto päättää vuosittain kiinteistöveroille sallitut ala- ja ylärajat. Tällä hetkellä yleisen kiinteistöveron rajat ovat 0,93 - 2,00, vakituisten asuinrakennusten 0,41-0,90 / 0,41-1,00 ja muiden kuin vakituisten asuinrakennusten 0,93 - 2,00. Mikäli verohallinto päättää muutoksia rajoihin ensi vuodelle, eivät rajat tule silti Auran kunnan veroratkaisussa vastaan.

Ehdotus

Esittelijä

Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se päättää vuoden 2021 veroprosentit seuraavasti:
- tuloveroprosentti 21,50 %
- yleinen kiinteistövero 1,20 %
- vakituisten asuinrakennusten kiinteistövero 0,60 %
- muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistövero 1,20 %
- yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistövero 0,00 %.
 

Päätös

Äänestyksen tuloksen 4-3 jälkeen esittelijän ehdotus jäi kunnanhallituksen ehdotukseksi valtuustolle.

Äänestystulokset

  • Jaa 4 kpl 57%

    Juhani Yli-Pohja, Jukka Leino, Jouko Vähä-Rahka, Taru Sahla

  • Ei 3 kpl 43%

    Sanna Laine, Tomi Kauhanen, Virpi Kauhanen

Ehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle,​ että se päättää vuoden 2021 veroprosentit seuraavasti:
-​ tuloveroprosentti 21,​50 %
-​ yleinen kiinteistövero 1,​20 %
-​ vakituisten asuinrakennusten kiinteistövero 0,​60 %
-​ muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistövero 1,​20 %
-​ yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistövero 0,​00 %.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

-se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

-kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

-päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,

-päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai

-päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Turun hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 32, 20101 TURKU    

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2 – 4, 20100 TURKU                            

Sähköpostiosoite: turun.hao(at)oikeus.fi

Puhelinnumero: 029 56 42410

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

-päätös, johon haetaan muutosta

-miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

-perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

-päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

-todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

-asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Auran kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: PL 24, 21381 AURA      

Käyntiosoite: Nikkarinkuja 8 AURA 

Sähköpostiosoite: kunta@aura.fi    

Puhelinnumero: 02-486430             

Kirjaamon aukioloaika on ma – to klo 8 – 16 ja pe 8 – 14.45.