Kunnanvaltuusto, kokous 24.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän tilinpäätös

AurDno-2019-315

Perustelut

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä on laatinut tilikaudelta 2018 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Kuntayhtymän tarkastuslautakunta on antanut tilinpäätöksestä arviointikertomuksen ja tilintarkastaja tilintarkastuskertomuksen.

Pöytyän ktt:n ky / Yhtymähallitus 20.3.2019 § 35
TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018

Kuntayhtymän perussopimuksen (1.1.2018) 16 §:n mukaan tilinpäätöksen alle kirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet ja esittelijä. Tilinpäätöksen hyväksyvät 5 §:n mukaisesti jäsenkuntien valtuustot, jotka päättävät myös vastuuvapauden myöntämisestä kuntayhtymän hallitukselle ja muille tilivelvollisille.Perussopimuksen 18 § mukaan hinnoitteluperusteet ja yksikköhinnat vahvistetaan pääsääntöisesti talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Jäsenkunnilta peritään tasaerälaskutuksen mukaisesti kuntaosuuksia.Lopullisen laskennan mukaan kuntayhtymän tulos tilikaudelta on 30 544,15 euroa ylijäämäinen. Jäsenkuntien valtuustot päättävät tilikauden tuloksen käsittelystä, huomioiden edellisten tilikausien alijäämän 715,03 euroa. Tilinpäätös ja toimintakertomus ovat esityslistan liitteenä 1. Tilinpäätös ja toimintakertomus esitellään yhtymähallitukselle kokouksessa.

Valmistelijat: johtava lääkäri ja talouspäällikkö

Ehdotus: Yhtymähallitus päättää:
- Allekirjoittaa Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän vuoden 2018 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi,
- Saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen jäsenkuntien valtuustojen käsiteltäväksi.

Jukka Leino saapui kello 17:15

Päätös: Päätösehdotuksen mukainen.


Pöytyän ktt:n ky / Tarkastuslautakunta 5.4.2019 § 4
VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

Kuntalain 113 §:n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.
Hyväksyessään tilinpäätöksen jäsenkuntien valtuustot päättävät vastuuvapaudesta tilivelvollisille.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta
1) saattaa tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta 2018 jäsenkuntien valtuustoille tiedoksi ja
2) esittää jäsenkuntien valtuustoille, että vuoden 2018 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2018.

Päätös: Päätös on päätösehdotuksen mukainen.


Pöytyän ktt:n ky / Tarkastuslautakunta 5.4.2019 § 5
ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2018

Tarkastuslautakunnan tulee kuntalain 121 §:n mukaan arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.
Ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä ja allekirjoittaa arviointikertomuksen vuodelta 2018 ja saattaa sen jäsenkuntien valtuustoille.
Päätös: Tarkastuslautakunta antoi liitteen mukaisen arviointikertomuksen vuodelta 2018 jäsenkuntien valtuustoille.
 

Asiakirjat ovat esityslistan oheismateriaalina.

Ehdotus

Kuntayhtymän tarkastuslautakunta
1) saattaa tilintarkastuskertomuksen ja arviointikertomuksen tilivuodelta 2018 jäsenkuntien valtuustoille tiedoksi ja
2) esittää jäsenkuntien valtuustoille, että vuoden 2018 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2018.

Valtuusto merkitsee tilintarkastus- ja arviointikertomukset tiedoksi, hyväksyy vuoden 2018 tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden toimielinten jäsenille ja viranhaltijoille.

Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän tilinpäätöksen vuodelta 2018, arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen ja myönsi vastuuvapauden kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja johtaville viranhaltijoille.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

-se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

-kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

-päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,

-päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai

-päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Turun hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 32, 20101 TURKU    

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2 – 4, 20100 TURKU                            

Sähköpostiosoite: turun.hao(at)oikeus.fi

Puhelinnumero: 029 56 42410

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

-päätös, johon haetaan muutosta

-miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

-perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

-päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

-todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

-asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Auran kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: PL 24, 21381 AURA      

Käyntiosoite: Nikkarinkuja 8 AURA 

Sähköpostiosoite: kunta@aura.fi    

Puhelinnumero: 02-486430             

Kirjaamon aukioloaika on ma – to klo 8 – 16 ja pe 8 – 15.

Käsitellyt asiat