Kunnanvaltuusto, kokous 30.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Hallintosäännön 84 §:n mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- oikeus tai –velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla.

Hallintosäännön 85 §:n mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkinnät salassapidosta.

Tämän kokouksen kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty 26.9.2019 ja kuulutus kokouksesta on samana päivänä asetettu kunnan ilmoitustaululle. Kokouskutsu on julkaistu Auranmaan Viikkolehdessä. Esityslista liitteineen on nähtävänä Auran kirjastossa ja kunnan www-sivuilla.

Kuntalain (410/2015) 103 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.