Kunnanvaltuusto, kokous 30.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2019

AurDno-2019-329

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on päättänyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeissaan, että koko kunnan talouden tilanteesta ja valtuustoon nähden sitovien talousarvion tavoitteiden saavuttamisesta annetaan tammi-kesäkuun tilanne kunnanvaltuustolle tiedoksi. Hallintotoimistossa on laadittu osavuosiraportti ajalta 1.1. - 30.6.2019. Kunnan menot ovat toteutuneet 51 %:lla talousarvioon arvioidusta. Erikoissairaanhoidon menot on kirjattu heinäkuun osalta myös kesäkuulle, joten todellinen kokonaistoteuma on on hyvinkin pysynyt alle 50 %:n. Kunnan talouden ja toiminnan näkymiin on vaikuttanut työttömyyden pysyminen melko alhaisella tasolla. Pitkäaikaistyöttömien määrä ei ole merkittävästi noussut vuoden takaisesta. Kunnan asukasluku on ollut laskussa ja se on johtunut muuttoliikkeen negatiivisuudesta. Vaikka Auran palvelut ovat ihmisläheiset ja laadukkaat, se ei ole riittänyt houkuttelemaan uusia asukkaita.

Tuloslaskelman toimintatuotot ovat toteutuneet 42 %:lla. Myyntituotoista merkittävin, vesihuollon maksut on kesäkuun tilanteessa toteutunut vasta kolmasosavuoden osalta johtuen laskutusrytmistä. Toimintakuluista palkkojen osuus on 47 %, mutta heinäkuun lopun tilanne on täsmälleen talousarvion mukainen 58 % johtuen lomarahojen maksusta ja kesälomasijaisten määrästä. Vuosikatteen määräksi jää 274 722 euroa. Poistoja ei ole kirjattu alkuvuoden osalta ollenkaan. Toiminnalliset tavoitteet ovat lähteneet toteutumaan mukavasti kautta linjan. Osavuosiraportti on esityslistan liitteenä.

 

Ehdotus

Esittelijä

Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus päättää

- merkitä osavuosiraportin tietoon saatetuksi

- antaa hallintokunnille kehotuksen tiukkaan kulujen hallintaan koko loppuvuodeksi ja

- ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se käsittelee osavuosiraportin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Ehdotus

Kunnanhallitus​ ehdottaa kunnanvaltuustolle,​ että se käsittelee osavuosiraportin.

Päätös

Valtuusto merkitsi osavuosiraportin ajalta 1.1. -30.6.2019 tietoon saatetuksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.