Kunnanvaltuusto, kokous 30.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Pauli Ilmari Routamaan rahaston stipendien jakaminen vuonna 2019

AurDno-2018-254

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Juho Karisaari, juho.karisaari@aura.fi

Perustelut

Kunnanvaltuuston 1.7.1996 hyväksymien Pauli Ilmari Routamaan rahaston sääntöjen mukaan rahaston stipendit ovat olleet kunnan ilmoitustaululla sekä kunnan www-sivuilla julkaistulla ilmoituksella yleisesti haettavana 13.9.2019 klo 15.00 mennessä. Hakuilmoituksessa on maininta siitä, että määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei oteta huomioon.

Määräaikana kunnanhallitukselle on jätetty 2 stipendihakemusta.

Rahaston sääntöjen 3 §:n mukaan rahaston pääoman vuotuinen korko voidaan jakaa stipendeinä Auran kunnassa kotipaikan omaaville oppilaille, jotka opiskelevat puutarha-, maanviljely-, karjanhoito- tai ravintotalousalan koulu-, opisto- tai korkeakoulutasoisessa oppilaitoksessa ja jotka ovat suorittaneet hyväksyttävästi koulutukselle tai vuosikurssille asetetut opintotavoitteet. Myös edellä mainituissa oppilaitoksissa opiskelevat aikuisopiskelijat, jotka ovat oikeutettuja ns. aikuisopintorahaan, voivat saada stipendin.

Sääntöjen 4 §:n mukaan kunnanhallitus tekee kunnanvaltuustolle esityksen jaettavan stipendin suuruudesta. Henkilökohtaisen stipendin suuruutta määriteltäessä otetaan huomioon hakijan opintojen kesto. Mikäli kertynyt vuotuinen korko tai osa siitä jää jakamatta, lisätään tämä rahaston pääomaan.

Rahaston hoidosta ja stipendien jaosta aiheutuneet kulut kunnalla on oikeus periä rahaston vuotuisesta korosta.

Stipendirahaston säännöissä edellytetään, että hakijoiden kotipaikka on Aura. Kaikki hakijat ovat auralaisia ja opiskelevat stipendiin oikeuttavissa oppilaitoksissa.

Hakijoiden tiedot ovat esityslistan oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto myöntää rahastosta vuonna 2019 seuraavat stipendit:

  • Anni Honkanen 150 €
  • Ville Kipinoinen 150 €

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Perustelut

 

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto myöntää rahastosta vuonna 2019 seuraavat stipendit:

  • Anni Honkanen 150 €
  • Ville Kipinoinen 150 €

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Anni Honkanen, Ville Kipinoinen, Kirsi Kulmala

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

-se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

-kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

-päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,

-päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai

-päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Turun hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 32, 20101 TURKU    

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2 – 4, 20100 TURKU                            

Sähköpostiosoite: turun.hao(at)oikeus.fi

Puhelinnumero: 029 56 42410

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

-päätös, johon haetaan muutosta

-miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

-perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

-päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

-todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

-asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Auran kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: PL 24, 21381 AURA      

Käyntiosoite: Nikkarinkuja 8 AURA 

Sähköpostiosoite: kunta@aura.fi    

Puhelinnumero: 02-486430             

Kirjaamon aukioloaika on ma – to klo 8 – 16 ja pe 8 – 15.