Kunnanvaltuusto, kokous 30.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Perustelut

Hallintosäännön 105 §:n mukaan valtuusto valitsee jokaisessa kokouksessa kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa.

Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös äänten laskijoina ja avustavat muutenkin vaalitoimituksessa, jollei valtuusto toisin päätä.

Hallintosäännön 105 §:n mukaan valtuuston pöytäkirja siihen liittyvine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain (410/2015) 140 §:ssä säädetään.

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on ilmoitettu yleisesti nähtävillä olevaksi perjantaina 4.10.2019 klo 9.00–12.00.


Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Sanna Laine ja Heidi Rajakangas.

Tarkastus suoritetaan kunnanvirastossa torstaina 3.10.2019.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sanna Laine ja Heidi Rajakangas.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.