Kunnanvaltuusto, kokous 31.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Kunnan talouden tasapainottaminen vuosina 2020 - 2022

AurDno-2020-278

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Koronaviruspandemia sekä kunnan sote-menot ovat ajaneet kunnan taloudellisen tilanteen huonoksi. Koronaviruspandemian vuoksi kunnan verotulot toteutuvat ainakin vuosina 2020 - 2021 merkittävästi huonompina kuin kuin ennakkoon on pystytty arvioimaan. Valtiovarainministeriön elokuussa julkistaman kunnan taloudellisen tilan mukaan kunnan verotuloista jää tänä vuonna uupumaan noin miljoona euroa. Tämän lisäksi valtionhallinnon kunnille asettamat uudet vaatimukset tulevat aiheuttamaan kunnalle merkittäviä lisämenoja ensi vuodesta alkaen. Positiivisena yllätyksenä on keskusjärjestöjen aikaansaamat työ- ja virkaehtosopimukset, joiden kustannusvaikutukset jäävät kuntataloudelle pelättyä pienemmiksi. Vuoden 2020 yleiskorotukset jäävät kokonaispalkkasumman korotuksina alle prosenttiin vuoden 2019 tasoon verrattuna ja vuoden 2021 korotukset ylittävät niukasti kaksi prosenttia. Kustannusvaikutus koko 23 kuukauden jaksolla on 3,04 prosenttia.

Kunnan taseessa on tällä hetkellä kattamatonta alijäämää vain 30 000 euroa. Kunnan on tulevina vuosina entistä vaikeampi saada katettua syntyneitä suuria alijäämiä. Valtiovarainministeriön arvion mukaan kunnan taseseen alkaa kertyä uutta alijäämää miljoonasta puoleen miljoonaan euroa vuosittain vuoteeen 2029 asti. Koko konsernin tasolla alijäämää alkaa kertyä 1,2 miljoonasta eurosta 3,2 miljoonaan euroon. Sen lisäksi kunnalla on tällä hetkellä velkaa asukasta kohden 2816 euroa. Koko konserniin alkaa kertyä uutta velkaa noin miljoonan euron vuosivauhdilla. Vuonna 2029 konsernissa on velkaa jo noin 30 miljoonaa euroa, reilut 7500 euroa asukasta kohden. Tilinpäätöksen taseen tunnusluvuista voidaan päätellä, että kunnalla on jo nyt melkoinen velkarasite. Se johtuu pitkälti kunnan vuosia kestäneestä suuresta investointitasosta. Investoinnit on tehty pääsääntöisesti velkarahalla ja poistojen osuus lähentelee miljoonaa euroa vuositasolla. Kunnan talouden mittareihin voitaisiin käyttötalouden menokurin lisäksi vaikuttaa supistamalla investointitasoa muutamaksi vuodeksi.

Viranhaltijat ovat valmistelleet säästöohjelmaa tämän vuoden loppupuoliskolle sekä vuosille 2021 ja 2022. Säästöohjelma ja talouden tasapainottamisen tarve tulee vaikuttamaan talousarvion valmisteluun niukemmin aiemmin annetusta raamista. Terveen kuntatalouden kannalta pelkät säästöt eivät riitä, vaan kunnassa on kyettävä tekemään rakenteellisia uudistuksia ja  pystyttävä karsimaan kaikki ei-pakolliset toiminnot pois. Nyt valmisteltu säästöohjelma on vain pientä apua akuuttiin talouden ahdinkoon. Kunnan taloutta pelastaisi tämän vuoden osalta myös mahdollinen harkinnanvarainen valtionavustus.

Säästöohjelma sisältää asioita, joita voidaan toteuttaa viranhaltijoiden normaalilla työpanoksella sekä sellaisia asioita, jotka tulee selvittää laajasti ja viedä erikseen päätöksentekoon. Tämän vuoden osalta säästöjä olisi saavutettavissa 327 800 euroa, vuonna 2021 hieman yli 500 000 euroa ja seuravana vuonna noin 450 000 euroa. Suurimmat, rakenteelliset asiat vaativat asianosaisten ja kuntalaisten kuulemista ja laajaa valmistelutyötä, eikä niiden toteutumista voida vielä sanoa varmuudella. Säästöohjelma on liitteessä.

Ehdotus

Esittelijä

Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolla, että valtuusto hyväksyy talouden säästöohjelman vuosille 2020 - 2022.

Lisäksi hallitus päättää, että säästöohjelmaan kirjattuja asioita aletaan valmistella siten, että päätöksiä voidaan tehdä viimeistään alkuvuodesta 2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimiellisesti. Lisäksi hallitus päätti, että hallintojohtaja tarkentaa säästöohjelman sisältöä valtuuston kokoukseen mennessä.

Perustelut

Säästöohjelmaan on tehty pieniä tarkennuksia, jotka hyväksyttiin kunnanhallituksen kokouksessa. Päivitetty taulukko on esityslistan liitteenä.

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle,​ että valtuusto hyväksyy talouden säästöohjelman vuosille 2020 -​ 2022.

Päätös

Säästöohjelma hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Esteellisyys

  • Heidi Rajakangas

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella. Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen on Turun hallinto-oikeus.

Postiosoite: PL 32, 20101 TURKU

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2 – 4, 20100 TURKU

Puh. 029 56 42410

Sähköposti: turun.hao(at)oikeus.fi

Virka-aika: klo 8.00 - 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

 

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite

- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi

- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituksista perittävät maksut

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa valituksen tehneeltä, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta.