Kunnanvaltuusto, kokous 31.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Rakennusvalvonnan taksan päivitys 2020

AurDno-2020-156

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pentti Urho, Rakennustarkastaja, pentti.urho@aura.fi

Perustelut

MRL 145 §:n ja muiden säännösten nojalla luvansaaja on velvollinen rakennusvalvonnan- ja viranomaistehtävistä suorittamaan kunnalle taksan mukaisen maksun. Nykyisin voimassa oleva taksa on tullut voimaan 1.9.2013 alkaen. Kustannustason nousun vuoksi olisi tarpeellista korottaa taksoja.

Uusia taksoja on viranhaltijatyönä valmisteltu naapurikuntien kanssa siten, että taksat olisivat samalla tasolla. Taksahintoja on vertailtu muiden kuntien taksoihin ja nyt ehdotettavat taksahinnat myötäilevät lähiseudun ympäristökuntien sekä samanlaisen kuntarakenteen omaavien muiden kuntien keskimääräisiä hintoja.                                           

Uusi rakennusvalvontataksan luonnos on rakenteeltaan melko samanlainen kuin vanhakin. Lisäyksenä on tullut sähköisiä palveluja koskevia taksoja.

Esityslistan liitteenä on taksan vertailu naapurikuntiin, vanha taksa ja Rakennusvalvonnan taksa 2021 luonnos.

 

Ehdotus

Esittelijä

Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Lautakunta hyväksyy rakennusvalvonnan taksaluonnoksen 2021 ja esitetään se kunnanhallituksen käsiteltäväksi ja edelleen valtuuston vahvistettavaksi. Uusi taksa ehdotetaan otettavaksi käyttöön 1.1.2021 alkaen.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi rakennusvalvonnan taksa luonnoksen ja esittää ne edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Rakennusvalvonnan taksat päätettiin jatkossa päivittää/tarkastaa 3v välein.

Valmistelija

Pentti Urho, Rakennustarkastaja, pentti.urho@aura.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta hyväksyi rakennusvalvonnan taksaluonnoksen ja esittää ne edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Ehdotus

Esittelijä

Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus esittää rakennusvalvonnan taksan kunnnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Perustelut

Kunnanhallitus esittää rakennusvalvonnan taksan kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella. Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen on Turun hallinto-oikeus.

Postiosoite: PL 32, 20101 TURKU

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2 – 4, 20100 TURKU

Puh. 029 56 42410

Sähköposti: turun.hao(at)oikeus.fi

Virka-aika: klo 8.00 - 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

 

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite

- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi

- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituksista perittävät maksut

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa valituksen tehneeltä, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta.