Lupajaosto, kokous 1.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Rakennuslupa, Julius Hakala Oy

AurDno-2020-398

Valmistelija

  • Pentti Urho, Rakennustarkastaja, pentti.urho@aura.fi

Perustelut

Julius Hakala Oy on jättänyt rakennuslupahakemuksen Auranportin teollisuusalueelle rakennettavasta 548 m2 ja 2909 m3 kokoisesta teollisuushallista. Rakennus on teräsbetonielementtirakenteinen, pääsuunnittelija on Hannu Hakala ja se sijaitsee osoitteessa Portinkaari 3.

Rakennuslupahakemus on asemakaavan mukainen ja pääpiirustukset ovat esityslistan liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pentti Urho, Rakennustarkastaja, pentti.urho@aura.fi

Lupajaosto myöntää Julius Hakala Oy:lle rakennusluvan teollisuushallin rakentamiseksi hakemuksen mukaisesti osoitteeseen Portinkaari 3 seuraavin ehdoin:

Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt rakennustyölle vastaavan työnjohtajan, KVV työnjohtajan ja LVI-työnjohtajan. Rakennustyö aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontaviranomaiselle ja työn totetuttaminen edellttää seuraavien toimenpiteiden ja katselmusten suorittamista: aloituskokous, pohja- ja sijaintikatselmus, perustus- ja raudoituskatselmus,rakennekatselmus, käyttöönottokatselmus ja loppukatselmus. Aloituskokousessa sovitut toimenpiteet täydentävät lupaehtoja. Rakennusvaiheiden vastuuhenkilöt sekä työvaiheiden vastuuhenkilöt varmentavat työsuoritukset tarkastuasiakirjoihin.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 6.10.2020, jolloin sen katsotaan tulleen asianomaisten tietoon. Lupapäätöksen viimeinen valituspäivä on 6.11.2020.

Rakennustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin lupapäätös on lainvoimainen 7.11.2020.

Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käytöön, ennen kuin se on katselmuksessa käyttöön hyväksytty.

Rakennustyöt on aloitettava 7.11.2023 mennessä ja saatettava loppuun 7.11.2025 mennessä. Lupa raukeaa, mikäli voimassaoloaikaa ei jatketa erityisestä syystä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella. Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen on Turun hallinto-oikeus.

Postiosoite: PL 32, 20101 TURKU

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2 – 4, 20100 TURKU

Puh. 029 56 42410

Sähköposti: turun.hao(at)oikeus.fi

Virka-aika: klo 8.00 - 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.  Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

 

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite

- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi

- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Valituksista perittävät maksut

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä hallinto-oikeudessa valituksen tehneeltä, ellei valittaja edellä mainitun lain 7 §:n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta.