Lupajaosto, kokous 11.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Kunnan hallintosäännön 122§:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja ja hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla. Kuntalain (410/2015) 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Tämä kokous on päätetty pitää teknisen lautakunnan kokouksen 11.6. 2020 jälkeen edellisessä kokouksessa 4.6.2020, koska se ei ollut päätösvaltainen.

Tämän kokouksen kokouskutsu esityslistoineen on toimitettu sähköisesti jäsenille. Esityslista on lisätty kunnan verkkosivuille.

Ehdotus

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.