Lupajaosto, kokous 11.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Mastojen rakennusluvat keskustaan

AurDno-2020-249

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pentti Urho, Rakennustarkastaja, pentti.urho@aura.fi

Perustelut

Lounea Oy on hakenut kahden linkkimaston rakennuslupaa keskusta-alueelle.

Lupia käsitellään kokouksessa.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle, koska kokous ei ollut lainvoimainen.

Valmistelija

  • Pentti Urho, Rakennustarkastaja, pentti.urho@aura.fi

Perustelut

Lounea Oy on jättänyt lupahakemukset kahden maston rakentamiselle asemakaava-alueille. Toinen hakemus koskee mastoa Lepomäkeen ja toinen Säästökallion alueelle. Mastot ovat korkeudeltaan 36 metrisiä. Rakennustarkastaja esitteli hankkeita kokouksessa.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pentti Urho, Rakennustarkastaja, pentti.urho@aura.fi

Lupajaosto toteaa, että hankkeiden laatu ja vaikutusalue huomioiden hakemuksissa esitetyt selvitykset ovat liian heikkotasoisia, että lupakäsittelyä voisi viedä eteenpäin.
Hakemuksien käsittelyä jatketaan sen jälkeen, kun niitä on täydennetty riittävästi.

Päätös

Lupajaoston toteamus merkitään tiedoksi.

Tiedoksi

Lounea Oy

Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.